Södra Växjö

Växjö kommun håller, tillsammans med markägarna Teleborgsängar AB, Jakob Bengtsson, OBOS Sverige AB och Dänningelanda Holding AB, på att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för södra delen av Växjö.

Första steget blir att ta fram ett planprogram för Telestadsbackar.

Planprogram för Telestadsbackar

Nu pågår arbetet med att ta fram ett planprogram för Telestadsbackar som ligger i den nordöstra delen av området. Under hösten 2024 planerar vi för så kallat samråd då du kan tycka till om förslaget. Efter att planprogrammet är klart påbörjas arbetet med detaljplan för del av området.

Karta över södra Växjö nedanför Telestadshöjden i Växjö

Kartan visar ungefärliga gränser för området Södra Växjö som parterna vill utveckla. Det blå området visar Telestadsbackar

Tidplan

12 september

Växjö kommun tog beslut om att skriva under avsiktsförklaringen

Hösten 2023

Planprogram för Telestadsbackar påbörjas

Hösten 2024

Samråd planprogram Telestadsbackar

Vinter 2024

Beslut planprogram Telestadsbackar

2026

Beslut om detaljplan för del av Telestadsbackar

Vad vill parterna med samarbetet?

Hur området ska utvecklas är inte klart utan det arbetet börjar nu. Översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige i december 2021 kommer att ligga till grund för arbetet. Processen från idag till att området är bebyggt är lång och kommer ta minst 10 år. Dina synpunkter som invånare är viktiga under processen och det kommer att finnas flera tillfällen för dialog och möjlighet att lämna synpunkter på förslag.

En avsiktsförklaring är till för att klargöra vilka avsikter som finns för området och hur samarbetet ska se ut. Avsiktsförklaringen gäller bara mark som ägs av någon av parterna.

En översiktsplan beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorterna och landsbygden. Den innehåller övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunens bebyggelse och infrastruktur ska utvecklas.

Ett planprogram visar vilka mål som finns med området och vad man vill använda marken till. Det visar också vilka förutsättningar som finns i området. I vanliga fall tar vi fram ett planprogram om det är ett stort område som påverkar många människor på ett eller annat sätt. Ett planprogram används sedan som underlag till framtida detaljplaner.

En detaljplan är en karta som beskriver var och hur man får bygga men även vad området får användas till. Marken kan användas till exempelvis bostäder, handel eller industri, natur eller park.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Senast uppdaterad: 23 februari 2024