Växjö stationsområde

Växjö stationsområde ska bli ett levande område med handel och kontor för en stad med 100 000 invånare.

När Växjö stationsområde byggdes på 1870-talet, byggdes det för en stad med knappt 4 000 invånare. Staden växer för varje år och vi vill utvecklas med den och bygga en trygg och tillgänglig mötesplats för invånare och besökare. Växjö stationsområde genomgår därför en stor förändring.

På stationsområdet planerar vi för

Pär Lagerkvist plan, en plats för att hämta och lämna resenärer. Platsen beräknas vara helt klar 2025.

Raoul Wallenbergs gata

Bostäder, kontor, hotell och handel i två kvarter. OBOS Kärnhem bygger 70 bostadsrätter Länk till annan webbplats. med inflytt hösten 2024.

Stationsområdet ligger i Växjö centrum och består av:

 • Bangården (spår, perronger och gångbroar)
 • Norra sidan (bussterminal, station, kommunhus, handel och parkeringsplatser)
 • Södra sidan (kontor, parkeringsplatser och bostäder)

Växjö kommun driver projektet Växjö stationsområde där sedan flera olika aktörer driver egna projekt inom området.

Planering och samordning av projektet

Sofia Iderheim, projektledare, Växjö kommun
Telefon: 0470-410 00
E-post: Sofia.Iderheim@vaxjo.se

Växjö stationsområde blir en trygg och tillgänglig mötesplats för invånare, besökare och resenärer.

Målsättningarna för projektet är:

 • Att skapa en attraktiv entré till staden, vidga centrum och stärka dess konkurrenskraft.
 • Att skapa en tydlig målpunkt i centrum och stärka utvecklingsmöjligheterna för kollektivt resande.
 • Att i WTC skapa en mötesplats för regionala och internationella näringslivskontakter och handel.

Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken

Området mellan Norra Järnvägsgatan och järnvägsområdet användes tidigare för buss, tåg- och taxitrafik. Detta i kombination med privata bilar och gångtrafikanter gjorde att Norra järnvägsgatan var svårframkomlig. För att öka framkomligheten för kollektivtrafiken har därför delar av Norra Järnvägsgatan att stängts för privattrafik.

Gång- och cykeltrafikanter

Antalet cyklar som parkeras vid resecentrum har för varje år ökat och i projektet ingår att skapa en ny yta för cykelparkering.

Tågresenärer passerade tidigare spårområdet i markplanet, vilket gav låg säkerhet. För att åka säkerheten har vi istället byggt trappor ner till spåren från gångbron över spåren.

Att skapa stadskänsla

När projektet startade saknades en sammanbunden stadskänsla mellan centrum och Söder. Sommaren 2014 invigdes därmed Västerbron som nu binder samman centrum med Söder. Gångbron ökar även tillgängligheten och säkerheten för resenärer till och från spåren med både trappor och hissar.

Att behålla rutnätet i stadskärnan

Växjö stadskärna är uppbyggt utifrån en rutnätsplan, det vill säga med tydliga strukturer och kvarter som skapar ett rutnät. Stationsområdets utveckling med att skapa nya ytor sker utan att behöva frångå rutnätsstadens skala.

Att gestalta det nya området

Stationsområdet är en viktig del av riksintresset för kulturmiljön. Det gör att ”ny bebyggelse i skala och karaktär bör anpassas till befintlig miljö. Förnyelse måste göras med självförtroende och höga ambitioner, på ett sätt där det nya ”samtalar” med det gamla.”

 • Den gamla stationsbyggnaden är idag en viktig fondbyggnad som ska ligga kvar i den kommande gestaltningen av området.
 • Bangårdsområdet har gjorts om från gods- och persontrafik till enbart persontrafik. Det gav utrymme för att förtäta staden med ny bebyggelse på båda sidor om den nya bangården.
 • På den norra sidan får bussterminalen en helt ny utformning. Det planeras för två bussgator. En för stadsbussar och en för regionbussar och det byggs en ny station och ett nytt kommunhus.

Nya Klosterbron

Klosterbron går över järnvägsspåren mellan Söder och Centrum på stationsområdet. I april 2022 lyftes den gamla bron bort. Den gamla Klosterbron upplevdes som mörk, trång och inte anpassad efter det flöde av personer som rör sig och kommer röra sig på bron. Den nya bron lyftes på plats 28 maj 2022. Klosterbron öppnade upp igen den 24 augusti 2022. Den nya Klosterbron är byggd i trä och på brons långsidor har 224 kvadratmeter glas monterats.

Norra Järnvägsgatan

Norra Järnvägsgatan är en bussgata för stadsbussar. Gatan byggdes om hösten 2021 och sträcker sig från Tégnerkyrkogården till Kungsgatan. Här är endast buss- och gångtrafik tillåten. Bussgatan öppnades i januari 2022 med bredare trottoarer och ny belysning och nya träd.

Växjö stations- och kommunhus

Växjös stations- och kommunhus, en mötesplats med kontor, handel och restauranger

Södra Järnvägsgatan

Södra Järnvägsgatan har fått tillbaka sina björkar och har numera gång- och cykelbanor på båda sidor. Blev klar sommaren 2020.

World Trade Center

World Trade Center Växjö är en modern kontorsbyggnad i sju våningar som invigdes 2016. Skanska och Kärnhem har byggt World Trade Center Växjö (WTC Växjö) som är en del av helheten i vårt stadsutvecklingsprojekt Växjö stationsområde.

I Sverige finns det idag fyra World Trade Center, varav Växjö är den fjärde staden som har byggt utifrån samma koncept. Byggnaden rymmer sammanlagt 300 arbetsplatser med en öppen utformning som ska tilltala såväl hyresgäster som besökare och bli en naturlig mötesplats i staden.

Materialet som har använts för WTC Växjö är bland annat glas, trä och sten med lång hållbarhet. Huset är energieffektivt i alla val och lösningar. WTC Växjö erbjuder de mest miljövänliga kontoren i staden. Målsättningen är att bli certifierad enligt Leed Platinum.

Södra bantorget

Södra bantorget är en ny mötesplats framför World Trade Center. Här finns det korttidsparkering, sittplatser och grönska. Ersättningsbussarna stannar här. Torget invigdes 2017.

Drottninggatan

Drottninggatan är en ny kvartersgata och parkering för boende och resenärer. Gatan öppnades 2018.

Västerbron

Västerbron är ett nytt stråk som binder samman centrum med stadsdelen Söder och är ett lättare sätt passera över spåren från väster. Västerbron öppnades 2014. Bron är byggd av limträ och glas.

Västerbrotorg

Västerbrotorg ligger på södra sidan av Västerbron mot Södra Järnvägsgatan och är ett nytt torg med träd, sittplatser och 90 cykelparkeringar. Under torget har det lagts markvärme vilket gör ytan snöfri året om. Torget invigdes 2018.

Bostäder

 • HSB har byggt bostadsrätter i två etapper. I den första etappen byggdes 81 bostadsrätter som blev klara 2017. Den andra etappen inkluderade 76 bostadsrätter som blev klara 2018.
 • Kärnhem har byggt 48 bostadsrätter. Bostäderna blev klara 2017.
 • Skanska har byggt 53 lägenheter. Bostäderna blev inflyttningsklara 2017.
 • Vidingehem har byggt 54 lägenheter. Lägenheterna var inflyttningsklara 2017.
 • Riksbyggen har byggt 136 bostadsrätter. Hela huset var inflyttningsklart februari 2020
Senast uppdaterad: 7 juni 2024