Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, exempelvis en väg, parkering eller gemensamma vatten- och avloppsledningar.

För att förvalta en anläggning som är gemensam för flera fastigheter kan en gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning. I förrättningsbeslutet framgår då vad det är som är gemensamt, vilka som är delägare och hur kostnaderna för den gemensamma anläggningen ska fördelas. En gemensamhetsanläggning kan i vissa fall krävas för att få bidrag för exempelvis en enskild väg som är gemensam för flera fastigheter.

För att kunna bilda en gemensamhetsanläggning krävs det bland annat att anläggningen är av stadigvarande betydelse för fastigheterna som ska ingå (är man inte överens om att bilda gemensamhetsanläggning krävs att anläggningen är av väsentlig betydelse). Inom detaljplanelagt område får inte heller anläggningen strida mot detaljplanen.

Ändring av gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning kan bara ändras genom en ny förrättning hos lantmäterimyndigheten. Vid en ändring kan anläggningar läggas till eller tas bort från gemensamhetsanläggningen, ytan för anläggningarna kan ändras och de delägande fastigheterna och deras andelar kan förändras.

Om andelstalen i en gemensamhetsanläggning behöver ändras eller om någon fastighet ska gå med i eller gå ur gemensamhetsanläggningen kan en överenskommelse skrivas mellan fastighetsägaren till fastigheten som ändringen gäller och samfällighetsföreningen som förvaltar gemensamhetsanläggningen istället för att göra en ny lantmäteriförrättning. Överenskommelsen , 229 kB. ska sedan godkännas av lantmäterimyndigheten innan den börjar gälla.

Ändring av andelstal för de fastigheter som redan är med i gemensamhetsanläggningen kan sedan den 1 juli 2022 ske genom beslut på föreningsstämman. I beslutet ska andelstalen framgå samt vilken ersättning som ska betalas av eller utgå till respektive fastighetsägare med anledning av ändringen samt hur denna ersättning beräknats. Beslutet måste godkännas av Lantmäterimyndigheten innan det börjar gälla.

Lantmäterimyndigheten tar betalt för allt arbete vi utför.

Om Avgifter och kostnader.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022