Samfällighetsförening

En samfällighetsförening ansvarar för att sköta en gemensamhetsanläggning eller samfällighet. Alla personer som äger en fastighet som har del i anläggningen eller samfälligheten är medlemmar.

En samfällighetsförening bildas genom att lantmäterimyndigheten håller ett konstituerande sammanträde med andelsägarna i gemensamhetsanläggningen eller samfälligheten. Vid det mötet utser man styrelse och antar stadgar. Även styrelsens ordförande utses vid detta tillfälle.

En samfällighetsförening ska bildas när en delägare ansöker om det. Föreningen får till uppgift att förvalta en viss gemensamhetsanläggning eller samfällighet. Ägarna av de fastigheter som har andel i samfälligheten eller gemensamhetsanläggningen är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Om ingen samfällighetsförening har bildats förvaltas gemensamhetsanläggningen eller samfälligheten med delägarförvaltning, det innebär att samtliga delägare måste vara överens om alla åtgärder som ska göras. Lantmäterimyndigheten kan hålla ett delägarsammanträde för att lösa en förvaltningsfråga som delägarna inte kan komma överens om.

En förening som förvaltar en eller flera enskilda vägar och är bildad enligt äldre lagstiftning heter ofta vägförening eller vägsamfällighet. Dessa föreningar fungerar idag på precis samma sätt som en samfällighetsförening.

För lantmäterimyndighetens arbete med ett delägarsammanträde eller bildande av samfällighetsförening debiteras kostnad enligt gällande taxa, se sidan Avgifter och kostnader.

Senast uppdaterad: 19 september 2022