Stöd till byalag, samhälls- byggnads-, hembygds- och bygdegårdsföreningar

Här presenteras bidrag du kan söka för utvecklingsprojekt och insatser på landsbygden.

Byalag och samhälls-, byggnads- hembygds- och bygdegårdsföreningar kan söka verksamhetsstöd och ett stöd till samhällsuppdrag.

Om föreningen ansvarar för allmänna samlingslokaler kan ni söka bidrag för drift och utveckling av lokalen.

Regelverk för att kunna söka stöd

Det är föreningar i tätort och på landsbygd som har en roll i utvecklingen av orten och bygden som kan ansöka om bidrag. För dessa föreningar är det kommunstyrelsen som tar beslut.

Kommunstyrelsen ger också stöd till föreningar som anordnade prioriterade evenemang som stärker Växjö kommun som besöksdestination och samverkansavtal och partnerskap utifrån kommunstyrelsens behov och prioriteringar.

Alla ansökningar ska skickas in via Växjö kommuns system för föreningsbidrag. Ansökan som inkommit efter ansökningstidens utgång beviljas ej stöd.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet består av ett grundstöd på 15 000 kronor och ett utvecklingsstöd på 5000 kronor till 50 000 kronor.

Utvecklingsstödet kan sökas för ett utvecklingsarbete som kan kopplas till Växjö kommuns landsbygdsprogram. Det kan handla om både löpande insatser och projekt. Insatserna ska bidra till någon eller några av följande målsättningar:

  • Stärka den lokala identiteten
  • Säkra en god servicenivå
  • Stärka kommunikationer och infrastruktur
  • Stärka och utveckla trygghet och boendemiljö
  • Bevara kultur och naturmiljöer
  • Möjliggöra rekreation och kulturliv
  • Utveckla samverkan med andra aktörer
  • Ökad inkludering i samhället

Ansökan görs senast 1 april och gäller för pågående år. Du Beslut om föreningen beviljas utvecklingsstöd ges innan den 1 maj.

Redovisning av utvecklingsstödet ska göras senast tre månader efter avslutat verksamhetsår.

Stöd till samhällsuppdrag

Stöd för samhällsuppdrag handlar om att uppnå ett visst samhälleligt mål och som kompletterar kommunens arbete med vissa samhällsuppgifter. Samhällsuppdragen bygger på ömsesidig nytta, konkreta aktiviteter och en struktur för uppföljning.

Inom samhällsuppdragen finns två olika kategorier, samverkansavtal och idéburet offentligt partnerskap.

Om du är intresserad av att teckna ett samverkansavtal eller ett idéburet offentligt partnerskap, ta kontakt med kommunledningsförvaltningen via Växjö kommuns kontaktcenter på info@vaxjo.se eller 0470- 410 00.

Senast uppdaterad: 3 januari 2024