Stöd till kulturföreningar och kulturaktörer

Här hittar du information om stöd till kulturföreningar och kulturaktörer samt om lokaler att hyra.

Handläggning för kulturstöden är stängd under juli månad.

Ansökningar och redovisningar hanteras i augusti månad.

Ni kan dock skicka in ansökningar eller ändra i era befintliga ärenden under denna tid. Vet ni med er att ni har redovisningar som ska in, se till att få in kompletta redovisningar i juni månad.

För att få stöd som en kulturaktör är det ett antal kriterier ni behöver uppfylla.

Kulturverksamhet definieras i linje med kulturrådets förordning, som omfattas av teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, läsfrämjande, bildkonst, form och konsthantverk, museer, utställningar och andra kulturella områden.

 • Kulturverksamheten ska bedrivas i Växjö kommun
 • Arrangörskap ska bygga på ideell grund och sakna vinstsyfte
 • Föreningen eller kulturaktören ska följa barnkonventionen med särskilt fokus på de fyra grundläggande principerna som vägleder hur helheten ska tolkas. De fyra artiklarna är 2, 3, 6 och 12
 • Förening eller kulturaktör som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska ha en rutin och kontroll för utdrag ur belastningsregister
 • Förening eller kulturaktör som bedriver barn och ungdomsverksamhet ska ha en rutin för hur situationer som bryter mot de sju diskrimineringsgrunderna och/eller barnkonventionen hanteras

Stöd utgår inte till:

 • Religiös verksamhet (exempelvis mässor, gudstjänster, ceremonier, högtidsfirande, religiös undervisning -söndagsskola, konfirmationsundervisning, bönesamlingar och högläsning ur religiösa skrifter)
 • Partipolitisk verksamhet
 • Interna arrangemang
 • Stödgalor, gåvor, priser eller andra evenemang till välgörande ändamål
 • Skolprojekt

Allmänna rekommendationer

Kulturaktörer bör betala ut skäligt arvode till professionella kulturutövare, exempelvis utifrån nationella minimirekommendationer för avtal och arvoden. Kulturaktörer bör också följa MU avtalet (ramavtal för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar) för konstnärers ersättning.

Vid marknadsföring ska det tydligt framgå att verksamheten, insatsen eller projektet stöds av Växjö kommun. Arrangemang som beviljas stöd ska anmälas till Växjö kommuns evenemangskalender.

Stöd och bidrag till kulturföreningar och kulturaktörer

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet ska skapa trygghet och bidra till föreningarnas löpande publika verksamhet och medlemsverksamhet.

Långsiktigt kulturstöd

Det långsiktiga kulturstödet handlar om att ge goda förutsättningar för en långsiktig planering och verksamhet för de aktörer som utgör basen i kommunens kulturliv.

Stöd till nybildad förening

Om du har en nybildad förening kan du få stöd för själva bildandet och för att driva föreningen det första året.

Projektbidrag

Ett projektbidrag går att söka när föreningar, aktörer eller enskilda personer behöver stöd för att specifika insatser under en begränsad tid.

Stöd till samhällsuppdrag

Stöd för samhällsuppdrag handlar om att uppnå ett visst samhälleligt mål och som kompletterar kommunens arbete med vissa samhällsuppgifter. Samhällsuppdragen bygger på ömsesidig nytta, konkreta aktiviteter och en struktur för uppföljning.


Bokning av lokaler

Alla lediga tider hittar du i vårt digitala bokningssystem Länk till annan webbplats. där du också gör dina bokningsförfrågningar. För att kunna göra en bokningsförfrågan måste du ha en inloggning:
Intruktionsfilm om hur du skapar en inloggning Länk till annan webbplats.

Hyror, uthyrningspolicy och riktlinjer för reklam

Hyror och avgifter för lokaler i bokningssystemet , 103 kB. (aktivera gärna bokmärken i dokumentet för att enklare kunna bläddra).

Uthyrningspolicy med villkor för uthyrning av Växjö kommuns lokaler , 82 kB, öppnas i nytt fönster.. Uthyrningspolicyn gäller till exempel vem som kan hyra/låna lokaler och vilka regler som gäller under tiden man hyr/lånar lokalen. Policyn är beslutad av kultur- och fritidsnämnden.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Hur vi, enligt dataskyddsförordningen GDPR, behandlar de personuppgifter som vi får från dig när du bokar en lokal hos oss:
Så hanterar vi dina personuppgifter när du bokar lokal hos oss , 340 kB.

Scener och lokaler för kulturarrangemang

Scenrums webbplats Länk till annan webbplats. finns ett register över lokaler i Växjö, som kan användas för olika typer av arrangemang och aktiviteter. På många lokaler i registret finns även måttuppgifter, foton, ritningar och annan viktig information.

Sök lokaler i Växjö stad. Länk till annan webbplats.

Sök lokaler utanför Växjö stad. Länk till annan webbplats.

Ska du starta en förening?

Skatteverket Länk till annan webbplats. har information om hur man startar en förening och hur man ansöker om ett organisationsnummer.

Så startar du en förening

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet är på 15 000 kronor per år för kulturföreningars löpande publika verksamhet och medlemsverksamhet. Det kan till exempel handla om medlemsaktiviteter, föreläsningar och utställningar.

För att få verksamhetsstöd behöver föreningen:

 • Vara bidragsberättigad utifrån det allmänna regelverket för stöd till kulturverksamhet.
 • Ha sitt säte och bedriva verksamhet i Växjö kommun.
 • Ha varit verksam under minst 1 år och vara registrerad i Växjö kommuns föreningsregister.
 • Påvisa och bedriva kontinuerlig verksamhet samt erbjuda minst 4 publika arrangemang/tillfällen per år.

Ansökan om verksamhetsstöd görs senast 1 april för det pågående årets verksamhet.

Långsiktigt kulturstöd

Det långsiktiga kulturstödet riktar sig till etablerade kulturföreningar och kulturaktörer som har en kontinuerlig publik verksamhet, som är av betydelse för kommunens kulturella utbud och utveckling.

Detta gäller för stödet:

 • Aktören ska ha bedrivit verksamhet under minst tre års tid samt påvisa behov av stöd.
 • Stödet följs upp årsvis med särskilda villkor och i dialog med respektive aktör.
 • Stödet utgörs av ett grundstöd till ordinarie löpande verksamhet och ett utvecklingsstöd för specifika projekt och överenskommelser.
 • Redovisning och uppföljning av föregående års- verksamhet görs innan den 15 maj.

Stöd utgår inte till:

 • Undervisningsverksamhet
 • Privatpersoner eller företag

Ansökan om långsiktigt kulturstöd görs senast den 1 april och gäller för verksamhet året efter ansökan.

Stöd till nybildad förening

Som nybildad förening finns stöd för själva bildandet och för att driva föreningen det första året. Stödet är på 3 000 kronor.

Kulturföreningar som söker stöd till nybildad förening ska ha beslutat om stadgar samt upprättat en budget och en verksamhetsplan för det första året.

Projektbidrag

Projektbidrag går att söka när föreningar, aktörer eller enskilda personer behöver stöd för att specifika aktiviteter under en begränsad tid. Projektet kan handla om att prova nya aktiviteter utöver en ordinarie verksamhet och ge möjligheter till utveckling och förnyelse. Ansökan för samtliga projektstöd ska innehålla tydlig information om aktivitetens syfte, mål, aktivitetsplan och budget.

Projektbidraget hanteras i två olika nivåer, litet projektbidrag och stort projektbidrag.

Litet projektbidrag

Stöd kan beviljas med upp till 50 000 kronor. Aktiviteten ska bygga på ideellt arbete och stöd kan ges med upp till 100 procent av projektkostnaden.

 • Stöd kan sökas för ett flertal aktiviteter inom samma projekt och tidsperiod (ej av förening/verksamhet som får verksamhetsstöd)
 • Stöd kan sökas för särskilda inköp och eventuell arvodering som krävs för projektets genomförande. Däremot ges inte stöd för arvodering inom ordinarie verksamhet.

Ansökan görs senast 14 dagar innan projektet startar upp. Beslut fattas senast 14 dagar efter att ansökan har lämnats in. Inom två månader efter att projektet har avslutats ska redovisning göras. Stödet betalas ut efter redovisning. Del av stödet kan efter överenskommelse betalas ut i förskott.

Ansökan av litet projektbidraget kan göras löpande under hela året.

Stort projektbidrag

Stöd kan beviljas med 50 000 kronor upp till 300 000 kronor. Projektet ska vara nyskapande och syfta till utveckling och förnyelse.

Projektet måste ha påbörjats senast 1 år efter beviljad ansökan och kan pågå mellan 1–3 år. Projektet kan få stöd med upp till 75 procent av projektkostnaden. Stödet betalas ut efter projektets tidsplan. Högst 50 procent av projektbidraget kan betalas ut i förskott.

Projektet ska genomföras och redovisas utifrån projektplan och överenskommelse.

Det stora projektbidraget kan sökas innan den 1 oktober för kommande års projekt.

Projektbidrag ges inte till:

 • Verksamhet som ingår i föreningens ordinarie och löpande verksamhet
 • Verksamhet som syftar till att utöva partipolitiskt eller religiöst inflytande
 • Interna fester
 • Skolprojekt
 • Enskilda företag, konstnärer och/eller konstnärsgrupper vars huvudsakliga syfte är att producera verk

Stöd till samhällsuppdrag

Samhällsuppdrag handlar om att uppnå ett visst samhälleligt mål, där föreningen kompletterar kommunens arbete med vissa samhällsuppgifter. Samhällsuppdragen bygger på ömsesidig nytta, konkreta aktiviteter och en struktur för uppföljning.

Inom samhällsuppdragen finns två olika kategorier av stöd, samverkansavtal och idéburet offentligt partnerskap.

Om föreningen är intresserad och har idéer kring samhällsuppdrag, som är utöver föreningens ordinarie verksamhet, ta kontakt med kultur – och fritidsförvaltningen via Växjö kommuns kontaktcenter på info@vaxjo.se eller 0470- 410 00.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024