Stöd till studieförbund

Syftet med stödet till studieförbund är att ge goda förutsättningar för att arbeta med folkbildningsverksamhet.

Verksamhetsstödet till studieförbunden består av ett grundstöd och ett utvecklingsstöd som följs upp genom årlig skriftlig redovisning och dialogmöten. Grundstödet beräknas utifrån antal studietimmar under de senaste tre åren. Utvecklingsstödet baseras på antal studietimmar och antal unika deltagare under det senaste året.

Det är kultur – och fritidsnämnden som beviljar verksamhetsstöd till studieförbund.

Regelverk för stöd till studieförbund

Det är kultur- och fritidsnämnden som betalar ut stöd till studieförbunden. För att få stöd ska detta vara uppfyllt:

  • Förbunden är statsbidragsberättigade och bedriver folkbildningsverksamhet inom det geografiska området Växjö kommun
  • Förbunden uppfyller Växjö kommuns syfte och målsättningar med stödet
  • Verksamheten ska bedrivas för invånare i Växjö kommun

Målsättningar som gäller för Växjö kommuns verksamhetsstöd till studieförbund

Studieförbunden ska:

  • Bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet som bidrar till Hållbara Växjö 2030
  • Skapa mötesplatser för bildning och kultur
  • Stärka och utveckla demokrati, jämlikhet och inkludering
  • Göra det möjligt för fler människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • Utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Verksamhetsstödet följs upp genom årlig skriftlig redovisning och dialogmöten. Ansökan om verksamhetsstöd, inklusive redovisning av föregående år görs senast den 1 april. Ansökan ska innehålla redovisning av antal studietimmar och antal unika deltagare för närmast föregående år.

Grundstöd

Grundstödet ska ge förutsättningar för långsiktig planering och skapa stabilitet för studieförbundens verksamhet.

Grundstödet beräknas i förhållande till respektive förbunds relativa andelar av det totala antalet redovisade studietimmar de senaste tre åren.

Utvecklingsstöd

Med hjälp av utvecklingsstödet ska studieförbunden få möjlighet att nå fler människor och målgrupper och kunna utveckla sin verksamhet.

Utvecklingsstödet består av antal studietimmar och antal unika deltagare.

Senast uppdaterad: 9 januari 2024