Stöd till pensionärsföreningar och funktionsrättsföreningar

Pensionärsföreningar och funktionsrättsföreningar kan söka flera olika stöd för sin verksamhet.

Som pensionärsförening och funktionsrättsförening kan ni ansöka om medlemsstöd, aktivitetsstöd, hyresstöd, särskilda projektmedel och stöd till samhällssuppdrag.

För att kunna söka bidrag ska föreningen jobba för att ta tillvara på antingen äldres eller funktionsvarierades plus deras anhörigas intressen. Utöver det kan föreningar som bedriver en verksamhet som omsorgsnämnden prioriterar söka bidrag.

Regelverk för bidrag och stöd till pensionärsföreningar och funktionsrättsföreningar

 

 • Föreningen har ett aktuellt medlemsregister med namn, födelsedatum och adress på medlemmar, med minst 10 betalande medlemmar
 • Föreningen bedriver verksamhet och/eller utvecklingsfrågor under större delen av året för pensionärer/äldre och/eller personer med funktionsvariationer som är boende i Växjö kommun
 • Föreningens aktiviteter bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö
 • Omsorgsnämnden kan besluta om en maxsumma för utbetalning av stöd, utifrån budgetanslag till föreningsbidrag och föreningsstöd som utgör tak för varje års utbetalning
 • Ansökan som inkommit efter ansökningstidens utgång beviljas ej stöd.

Stöd utgår inte till:

 • Religiös verksamhet (exempelvis mässor, gudstjänster, ceremonier, högtidsfirande, religiös undervisning -söndagsskola, konfirmationsundervisning, bönesamlingar och högläsning ur religiösa skrifter)
 • Partipolitisk verksamhet
 • Interna arrangemang
 • Stödgalor, gåvor, priser eller andra evenemang till välgörande ändamål
 • Skolprojekt

Medlemsstöd

Medlemsstödet är en grundsumma som utgår från en trappmodell. För pensionärsföreningar ligger stödet på mellan 3 000 och 13 000 kronor, beroende på antal medlemmar, per förening och år. För funktionsrättsföreningar ligger stödet på mellan 15 000 kronor och 21 000 kronor, beroende på antal medlemmar, per förening och år.

Ansökan ska skickas in senast 1 april för verksamhetsåret som har varit.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet gäller exempelvis:

 • Träning
 • Tävling
 • Fortbildning
 • Styrelse- och medlemsmöten
 • Sociala aktiviteter som hänger ihop med din förenings verksamhetsidé och verksamhetsplan

Stödet betalas ut enligt den här modellen:

 • För aktivitet som pågår i minst 60 minuter, ges stöd med 100 kronor per tillfälle
 • Heldagsaktiviteter ges stöd med 200 kronor per tillfälle

För att aktiviteten ska godkännas ska:

 • Aktiviteten vara organiserad av föreningen
 • Aktiviteten ska vara planerad i förväg och kommunicerad till medlemmarna
 • Aktiviteten måste inkludera minst 3 deltagare

Ansökan ska skickas in senast 1 april för verksamhetsåret som har varit.

Hyresstöd

Föreningen kan söka stöd för hyra av lokal för verksamheten. Det kan vara ett kansli eller hyra för separata aktivitetstillfällen som möteslokaler eller lokaler för fritidsaktiviteter.

Föreningen kan få stöd med upp till 45 procent av hyreskostnaden.

För att stödet ska godkännas behöver föreningen tänka på följande:

 • Bifoga verifikationer och eventuellt hyreskontrakt i din ansökan
 • Lokalen ska vara anpassad för din förenings verksamhet och i relation till verksamhetens storlek. Det gäller både kanslilokal och lokaler för aktiviteter.
 • Du Föreningen måste redovisa om delar av lokalen hyrs ut i andra hand under en längre period.
 • Växjö kommun betalar inte ut stöd när det handlar om lokaler som i betydande grad subventioneras av kommunens förvaltningar eller bolag.

Ansökan ska skickas in senast 1 april för verksamhetsåret som har varit.

Projektbidrag

Din förening kan ansöka om projektbidrag om ni genomför specifika insatser eller verksamhet under en begränsad tid. Det kan till exempel handla om att prova på nya aktiviteter som inte ingår i ordinarie verksamhet.

Växjö kommun beviljar projektmedel utifrån prioriterade insatser och pengarna kommer från en särskild pott. Projektmedel kan beviljas löpande under året fram till att projektpotten är förbrukad.

 • Föreningar kan söka upp till 10 000 kronor per år och förening.
 • Det går att få stöd som täcker upp till 100 procent av projektkostnaden.

Tänk på följande när du vid ansökan om projektmedel:

 • Det går att söka stöd för särskilda inköp och eventuell arvodering som krävs för att genomföra projektet. Detta gäller inte arvoden för ordinarie verksamhet.
 • Beslut på din ansökan fattas senast en månad efter det att ansökan lämnats in
 • Senast två månader efter att projektet är avslutat ska du redovisning göras med verifikationer. Efter det betalas projektmedlen ut. Det går att göra en överenskommelse om att få projektmedlen utbetalade i förskott.

Växjö kommun betalar inte ut projektmedel för:

 • Verksamhet som ingår i föreningens ordinarie och löpande verksamhet
 • Verksamhet som syftar till att utöva partipolitiskt eller religiöst inflytande
 • Interna fester

Stöd till samhällsuppdrag

Stöd för samhällsuppdrag handlar om att uppnå ett visst samhälleligt mål och som kompletterar kommunens arbete med vissa samhällsuppgifter. Samhällsuppdragen bygger på ömsesidig nytta, konkreta aktiviteter och en struktur för uppföljning.

Inom samhällsuppdragen finns två olika kategorier, samverkansavtal och idéburet offentligt partnerskap.

Om du är intresserad av att teckna ett samverkansavtal eller ett idéburet offentligt partnerskap, ta kontakt med omsorgsförvaltningen via Växjö kommuns kontaktcenter på info@vaxjo.se eller 0470- 410 00 Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 1 januari 2024