Stöd till föreningar som ansvarar för allmänna samlingslokaler

Föreningar som ansvarar för allmänna samlingslokaler kan ansöka om driftsstöd och medfinansieringsstöd för lokalen.

Driftsstöd till allmän samlingslokal

Om din förening ansvarar för en lokal som klassas och nyttjas som en allmän samlingslokal kan du ansöka om driftsstöd. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, hembygdsgårdar och Folkets Hus.

Driftsstödet räknas ut genom en schablonsumma baserat på lokaltyp samt antal kvadratmeter. Om din förening ansvarar för en allmän samlingslokal, men hyr lokalen genom hyreskontakt får föreningen istället ett procentuellt stöd.

Medfinansieringsstöd

Föreningar som ansöker om investeringsstöd från till exempel Boverket kan ibland behöva ansöka om medfinansieringsstöd från kommunen.

Ansökan om medfinansieringsstöd ska göras innan den 1 oktober när det gäller investeringar för allmänna samlingslokaler.

Driftsstöd till allmän samlingslokal

Syftet är att stödja driften av föreningsägda lokaler som nyttjas som allmänna samlingslokaler.

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som nyttjas allsidigt. Lokalerna ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, hembygdsgårdar, IOGT-NTO:s lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler.

 • Vid sammanhållen uthyrning dagtid, exempelvis till offentlig verksamhet som skola och fritidsverksamhet, minskas stödet för den uthyrda ytan med 50 procent
 • Föreningar som äger sina lokaler ska säkerställa att dessa inte används för verksamheter som bryter mot gällande lag, då rättelse ska vidtas. Annars riskerar stödet att dras in
 • Om föreningen hyr lokalen kan stöd ges med upp till 70 procent av hyreskostnaden

Stöd ges inte till:

 • Föreningar som får driftsstöd eller hyresstöd från annan förvaltning inom Växjö kommun
 • Del av lokal/anläggning som långsiktigt hyrs ut till annan aktör genom hyreskontrakt

Beräkning av driftstöd

Lokalen bedöms utifrån anläggningstyp i tre olika nivåer 250, 400 och 600kr/kvm. Driftsstödet räknas ut i förhållande till en schablonsumma utifrån lokaltyp samt antal kvadratmeter.

Bedömningskriterierna för de tre olika anläggningstyperna grundas på följande parametrar:

 • Nyttjandegrad
 • Driftskostnader
 • Storlek
 • Krav på lokalen utifrån verksamhetens inriktning (exempelvis kopplat till skol – och fritidsverksamhet, evenemang, bildning och organisering)

Ansökning och uppföljning

 • Ansökan sker mellan 1 januari – 1 april
 • Redovisning av underhållsplaner och eventuell uthyrning ska redovisas i ansökan
 • Lokal som hyrs ut långsiktig/permanent är inte stödberättigad då driftsstöd endast utgår till lokal som disponeras av stödberättigad förening och som nyttjas allsidigt som en allmän samlingslokal

Det här är en allmän samlingslokal

En allmän samlingslokal ska ägas eller disponeras av ideella organisationer och användas på flera olika sätt. Lokalerna ska dessutom vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter.

Medfinansieringsstöd

Föreningar som ansöker om investeringsstöd från till exempel Boverket kan ibland behöva ansöka om medfinansieringsstöd från kommunen. Det går att söka medfinansieringsstödet löpande under hela året när det gäller investeringar för allmänna samlingslokaler.

Du kan söka stöd för:

 • Åtgärder som höjer lokalens standard
 • Nybyggnad och ombyggnad
 • Åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel uppvärmningssystem eller avloppshantering
 • Åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning
Senast uppdaterad: 3 januari 2024