Stöd till föreningar med barn och ungdomsverksamhet

Här hittar du information om stöd till idrotts- och fritidsföreningar med barn och ungdomsverksamhet, hur du startar en ny förening och certifieringen Säker och trygg förening.

För att din förening ska få bidrag från Växjö kommun behöver ni uppfylla ett antal krav. Det finns också flera olika typer av bidrag att söka.

Fritidsföreningar som söker bidrag från Växjö kommun ska uppfylla dessa krav för att vara bidragsberättigade.

 • Föreningen är ansluten till en riksorganisation.
 • Föreningen har en beslutad, dokumenterad och gällande värdegrund med tillhörande handlingsplan för arbetet. Det finns en mall för värdegrund från Växjö kommun.
 • Föreningen ska begära utdrag samt ha rutin för kontroll av begränsat registerutdrag för sina barn -och ungdomsledare.
 • Föreningen har ett aktuellt medlemsregister med namn, födelsedatum och adress på medlemmar samt minst 10 betalande medlemmar i åldern 5–20 år.
 • Föreningen bedriver regelbunden verksamhet för barn och ungdomar mellan 5 och 20 år i Växjö kommun, samt har minst 12 stödberättigade sammankomster under verksamhetsåret.
 • Föreningen ska följa barnkonventionen med särskilt fokus på de fyra grundläggande principerna som vägleder för hur helheten ska tolkas. De fyra artiklarna är 2, 3, 6 och 12.
 • Föreningens aktiviteter bedrivs i en miljö fri från mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier, övergrepp, våld, alkohol, doping och drogfri miljö.

Om en ansökan kommit in till kommunen efter att ansökningstiden har gått ut reduceras bidrag med 50 procent. Det går inte att få stöd om ansökan kommer in mer än 6 månader efter verksamhetsårets slut.

Stöd utgår inte till:

 • Verksamhet som får stöd från annan kommunal instans
 • Kommersiell eller entrébelagd seniorverksamhet
 • Läxhjälp
 • Religiös verksamhet (exempelvis mässor, gudstjänster, ceremonier, högtidsfirande, religiös undervisning -söndagsskola, konfirmationsundervisning, bönesamlingar och högläsning ur religiösa skrifter)
 • Politisk verksamhet – politiska ungdomsorganisationer har möjlighet att söka Direktservice till specifika aktiviteter. I övrigt hanteras stöd till de politiska ungdomsförbunden internt inom de olika partierna

Stöd och bidrag till idrotts- och fritidsföreningar med barn och ungdomsverksamhet

Stöd till fritidsföreningar betalas ut och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Samtliga stöd och bidrag ansöker du om via Växjö kommuns verksamhetsystem för föreningsbidrag.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet kan sökas för att få stöd till genomförda aktiviteter för barn och unga i åldern 5-20 år och för personer med funktionsvariationer i alla åldrar.

Aktivitetsstöd för öppen verksamhet

Det finns ett aktivitetsstöd för öppen verksamhet för barn och ungdomar. Med öppen verksamhet menas verksamhet som inte genomförs med planerade aktivitetstillfällen. Stödet baseras på föreningens kostnad för att driva den öppna verksamheten.

Stöd till inkludering av personer med funktionsvariationer

För att inkludera personer i alla åldrar med en funktionsvariationer i föreningsverksamhet finns ett stöd för det.

Driftsstöd egen anläggning

Föreningar som äger sin egen anläggning eller lokal kan få ett driftsstöd. Det här stödet gäller från och med 2025. För 2024 års ansökan gäller det gamla regelverket för lokal- och anläggningsstöd för egen anläggning.

Hyresstöd

Hyresstödet ska stödja föreningar som hyr lokal eller anläggning för sin verksamhet. Det här stödet gäller från och med 2025 och kommer att trappas upp under en treårsperiod. För 2024 års ansökan gäller det gamla regelverket för hyresstöd.

Utbildningsstöd

Det finns ett utbildningsstöd för att stödja utbildning av förenings – och organisationsledare. För 2024 års ansökan gäller det gamla regelverket för ledarutbildningsstöd.

Investeringsstöd

Investeringsstödet ska stödja föreningar för investeringar av maskiner och utrustning samt ny-, till- och ombyggnation av anläggningar.

Evenemangsstöd

Evenemangsstöd syftar till att möjliggöra offentliga evenemang i Växjö kommun och det kan både föreningar och privatpersoner ansöka om. Det finns ett litet och ett stort evenemangsstöd.

Stöd till nybildad förening

Om du har en nybildad förening kan du få stöd för själva bildandet och för att driva föreningen det första året.

Projektbidrag

Ett projektbidrag går att söka när föreningar, aktörer eller enskilda personer behöver stöd för att specifika insatser under en begränsad tid.

Stöd till samhällsuppdrag

Stöd för samhällsuppdrag handlar om att uppnå ett visst samhälleligt mål och som kompletterar kommunens arbete med vissa samhällsuppgifter. Samhällsuppdragen bygger på ömsesidig nytta, konkreta aktiviteter och en struktur för uppföljning.

Aktivitetsstöd

Föreningar med verksamhet för barn och unga i åldern 5 – 20 år och personer med funktionsvariationer i alla åldrar kan ansöka om aktivitetsstöd.

Det årliga grundstödet är på 2000 kronor tillsammans med 30 kronor per sammankomst och 2 kronor för varje deltagare.

Stöd kan sökas till aktiviteter som:

 • Pågår i minst 60 minuter
 • Inkluderar minst 3 och högst 30 stödberättigade deltagare
 • Leds av föreningsledare som är lägst 13 år

Stöd utgår inte till:

 • Föreningsverksamhet som bedrivs under skoltid
 • Verksamhet i drop in-form där gemensam samling och avslutning saknas
 • En deltagare får endast räknas en gång per dag och verksamhet

Senast 1 april rapporteras föregående års aktiviteter för tiden 1 januari – 31 december.

Aktivitetsstöd för öppen verksamhet

Föreningar som har en öppen verksamhet för barn – och ungdomar kan ansöka om aktivitetsstöd för öppen verksamhet. Verksamheten behöver inte genomföras i form av planerade aktivitetstillfällen. Stödet bedöms i förhållande till verksamhet och kostnader för att möjliggöra den öppna aktiviteten. Kostnader för lokaler/anläggningar söks separat genom hyresstöd/driftsstöd. Stödet bedöms utifrån:

 • Antal föreningsaktiva medlemmar
 • Antal aktivitetstillfällen
 • Tillgänglighet, öppethållande av lokaler och verksamhet för allmänheten
 • Behov av kvalificerat ledarstöd
 • Hur många personer som tar del av verksamheten

Stöd utgår inte till:

 • Verksamhet som ges stöd genom samverkansavtal eller idéburet offentligt partnerskap
 • Verksamhet som har aktivitetsstöd

Ansökan görs innan 1 oktober för nästkommande år genom dialogmöte. Beslut fattas av kultur – och fritidsnämnden i december

Stöd till inkludering av personer med funktionsvariationer

Stödet kan sökas till verksamhet för personer med funktionsvariationer i alla åldrar:

 • Arvode upp till 125 kronor per timme till ledare för att möjliggöra inkludering av personer med funktionsvariationer i egen eller integrerad grupp. Stöd utgår inte till ledsagning enligt LSS.
 • Årligt stöd på 2000 kronor om föreningen vid sina styrelsemöten har inkludering av personer med funktionsvariationer som en fast punkt i protokollet vid minst tre tillfällen. Om föreningen också har tillgänglighetssektion eller kommitté med minst fem protokollförda sammankomster ges ett årligt stöd på 3000 kronor.
 • Stöd till inköp av hjälpmedel för att möjliggöra eller underlätta verksamhet, med upp till 10 000 kronor.

Ansökan görs i samband med den årliga bidragsansökan senast 3 månader efter avslutat verksamhetsår.

Driftsstöd egen anläggning

Föreningar som äger eller ansvarar för egna lokaler och anläggningar kan ansöka om driftstöd, som är en förutbestämd summa beroende på anläggningstyp.

Detta gäller för driftsstöd egen anläggning:

 • Stöd kan beviljas till anläggning som nyttjas av barn och unga (5–20 år)
 • Anläggningen ska nyttjas vid minst 12 ledarledda tillfällen, under minst 60 minuter och med minst 3 deltagare i åldern 5 – 20 år
 • Stöd till nya, tillkommande lokaler eller anläggningar prövas av kultur- och fritidsnämnden
 • Stödet består av en fast årlig summa som är beräknad på 70 procent av genomsnittliga driftskostnader för anläggningstypen
 • En maxsumma, så kallat bidragstak gäller för stödet. Bidragstaket beräknas utifrån föreningens barn – och ungdomsverksamhet

Stöd ges inte till:

 • Föreningar som får driftsstöd eller hyresstöd från annan förvaltning inom Växjö kommun
 • Del av anläggning som hyrs ut till annan aktör genom hyreskontrakt
 • Lokal eller del av lokal som inte nyttjas för barn – och ungdomsverksamhet
 • Lokaler som subventioneras genom Växjö kommun

Förening ansöker om driftsstöd innan den 1 april, utifrån anläggningstyp, redovisning av objekt tillsammans med aktuell underhållsplan.

Tabell för driftsstöd per anlägningstyp

Objekt

Stödsumma

Klubbstuga enkel

175 kr/kvm

Verksamhetslokal året runt

280 kr/kvm

Förråd och förvaring

105 kr

Skjutbana utomhus enkel

2450 kr

Skjutbana utomhus avancerad

28 000kr

Konstgräs 11-plan

105 000 kr

Konstgräs 7 – plan

49 000 kr

Gräs 11-plan

49 000 kr

Gräs 7-plan

28 000 kr

Gräs 5-plan

14 000 kr

Grusplan med belysning

7000 kr

Tennisbana (per bana)

10 500 kr

Minitennisbana

3500 kr

Padelbana

4900 kr

Elljusspår per km

7000 kr/km

Motionsspår per km

700 kr/km

Ridskolehäst

21 000 kr

Ridskoleponny (A, B ponny)

14 000 kr

Ridhus 20 x 60m

70 000 kr

Ridhus 20 x 40 m

49 000 kr

Ridbana 30 x 120 eller större

35 000 kr

Ridbana 30 x 70 m

21 000 kr

Ridbana 30 x 50 m

14 000 kr

Ridskolestall per kvm

105 kr/kvm

Motorbåt

1750 kr

Golfbana 18 hål

210 000 kr

Golf korthålsbana 9 hål

70 000 kr

Golf knattebana

21 000 kr

Driving range per utslagsplats

700 kr

Specialanläggning - exempelvis isyta, lerduveskytte, olika typer av motorsportsanläggningar med flera

Upp till 70 % av driftskostnader

Hyresstöd

Föreningar som hyr verksamhetslokal eller anläggning för sin verksamhet kan ansöka om hyresstöd för:

 • Lokal som hyrs av privat aktör och där merparten av föreningens barn – och ungdomsverksamheten bedrivs, inklusive kanslilokaler. Stöd kan sökas med upp till 70 procent av hyreskostnaden
 • Lokal som hyrs av privat aktör för kompletterande (tränings)verksamhet. Stöd kan sökas med upp till 45 procent av hyreskostnaden

Detta gäller för stödet:

 • Vid enstaka bokningar och hyra av lokal ska minst 3 stödberättigade deltagare medverka
 • För att beviljas hyresstöd ska lokalen vara anpassad för verksamheten, och i relation till föreningens verksamhet, vilket gäller både kanslilokal och förhyrda lokaler för aktiviteter
 • En maxsumma, så kallat bidragstak gäller för stödet. Bidragstaket beräknas utifrån föreningens barn – och ungdomsverksamhet

Godkända kostnader:

 • Hyreskostnad
 • Eventuella driftskostnader som ligger utanför hyresavtalet såsom exempelvis uppvärmnings, el- och sopkostnader
 • Arrendekostnad som ligger utanför hyresavtalet
 • Lokal- och anläggningsförsäkringar
 • Mindre underhållskostnader och reparationer, under ett halvt prisbasbelopp som hyresvärd inte ombesörjer utifrån hyresavtal

Stöd kan inte sökas för:

 • kommunala lokaler med hyressubvention som föreningstaxa
 • Lokalhyra för enskilda utövare

Ansökan sker senast 3 månader efter avslutat verksamhetsår alternativt halvårsvis.

Bidragstak

För föreningar med höga lokal- och anläggningskostnader i förhållande till omfattningen av föreningens barn- och ungdomsverksamhet, kan kultur - och fritidsnämnden besluta om en maxsumma för hyresstöd och driftsstöd. Beslutet grundas på jämförelsekostnader för motsvarande lokaler, extern uthyrning, plats som kan nyttjas och har betydelse för allmänheten samt hur stor del av lokalen eller anläggningen som används för barn- och ungdomsverksamhet.

Beräkningen utgår ifrån ett nyckeltal där stöd kan ges med högst 625 kr per godkänt aktivitetstillfälle. Beslut om bidragstak fattas av kultur – och fritidsnämnden i december.

Utbildningsstöd

Stöd till utbildningar för förenings – och organisationsledare.

 • Vid halvdagsutbildning (minst 3 timmar) kan stöd ges med 625kronor per deltagare och dag.
 • Vid heldagsutbildning (minst 6 timmar) kan stöd ges med 1250 kronor per deltagare och dag

Stöd ges inte till:

 • Elittränarutbildningar
 • Utbildningar som Växjö kommun inte bedömer ha relevans för barn- och ungdomsverksamheten
 • Kostnadsfria utbildningar
 • Ansökan som inte kan verifieras med bekräftelse av kursanmälan

Stöd kan ges till:

 • Kursavgift
 • Resekostnad
 • Kurslitteratur

Maxsumma för ledarutbildningsstöd - baserat på föreningens omfattning av barn- och ungdomsverksamhet. Stödsumman är baserad på 20 kronor per godkänt aktivitetstillfälle. Föreningar med färre än 500 aktivitetstillfällen har däremot möjlighet att söka upp till 10 000 kronor.

Ansökan görs i samband med den årliga bidragsansökan senast 3 månader efter avslutat verksamhetsår.

Investeringsstöd

Föreningar kan söka stöd till maskiner och utrustning samt ny-, till- och ombyggnation av lokaler eller anläggningar.

 • Stort investeringsstöd över att halvt prisbasbelopp. Investeringen ska ha en hållbarhet på minst 3 år samt redovisas som anläggningstillgång och/eller inventarier
 • Litet investeringsstöd från 10000kr upp till ett halvt prisbasbelopp. Stödet kan sökas för inköp av specialutrustning som bedöms som nödvändig för föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

Stöd kan sökas med upp till 75 procent av investeringskostnaden för föreningar som är certifierade inom Säker och trygg förening. Övriga föreningar kan ansöka om upp till 50 procent av investeringskostnaden. Stödet fördelas utifrån budget och bedömningskriterier.

Stöd kan ges till:

 • Maskiner och inventarier för drift av anläggning
 • Ny, till- och ombyggnation av anläggning
 • Specialutrustning för verksamheten

Stöd ges inte till:

 • Förbrukningsartiklar
 • Upprustning och reparationer som bedöms tillhöra det löpande underhållet av lokalen eller anläggningen
 • Lokaler eller anläggningar med hyresavtal som är mindre än 10 år, från och med ansökningsdatum

Bedömningskriterier:

 • Påverkan och utveckling av verksamheten för barn och unga
 • Främjande av den fysiska hälsan för föreningens målgrupper
 • Förbättrad möjlighet till en aktiv fritid för kommunens invånare
 • Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer
 • Flickor, pojkar, män och kvinnors lika förutsättningar till en meningsfull och utvecklande fritid
 • Miljö – och energiförbättringar

Ansökan och redovisning

Ansökan ska innehålla syfte, mål, beskrivning, kostnads- och finansieringsplan samt information om eventuella stöd från andra organisationer.

Stort investeringsstöd: Ansökan ska göras innan den 1 oktober för insatser för kommande år eller för insatser som genomförts senaste 12 månaderna. Stödet betalas ut efter att kostnaden för investeringen redovisats, senast två år efter beslutat stöd.

Litet investeringsstöd: Ansökan ska göras innan den 1 april och 1 oktober. Ansökan gäller för inköp under innevarande år. Stödet utbetalas efter att kostnaden för inköpet redovisats, senast 31 december.

Stöd till nybildad förening

Som nybildad förening finns stöd för själva bildandet och för att driva föreningen det första året. Stödet är på 3 000 kronor.

Fritidsföreningar som söker stöd till nybildad förening ska ha beslutat om stadgar samt upprättat en budget och en verksamhetsplan för det första året.

Projektbidrag

Projektbidrag går att söka när föreningar, aktörer eller enskilda personer behöver stöd för att specifika aktiviteter under en begränsad tid. Projektet kan handla om att prova nya aktiviteter utöver en ordinarie verksamhet och ge möjligheter till utveckling och förnyelse. Ansökan för samtliga projektstöd ska innehålla tydlig information om aktivitetens syfte, mål, aktivitetsplan och budget.

Projektbidraget hanteras i två olika nivåer, litet projektbidrag och stort projektbidrag.

Litet projektbidrag

Stöd kan beviljas med upp till 50 000 kronor. Aktiviteten ska bygga på ideellt arbete och stöd kan ges med upp till 100 procent av projektkostnaden.

 • Stöd kan sökas för ett flertal aktiviteter inom samma projekt och tidsperiod
 • Stöd kan sökas för särskilda inköp och eventuell arvodering som krävs för projektets genomförande. Däremot ges inte stöd för arvodering inom ordinarie verksamhet.

Ansökan görs senast 14 dagar innan projektet startar upp. Beslut fattas senast 14 dagar efter att ansökan har lämnats in.

Inom två månader efter att projektet har avslutats ska redovisning göras. Stödet betalas ut efter redovisning. Del av stödet kan efter överenskommelse betalas ut i förskott.

Ansökan av litet projektbidraget kan göras löpande under hela året.

Stort projektbidrag

Stöd kan beviljas med 50 000 kronor upp till 300 000 kronor. Projektet ska vara nyskapande och syfta till utveckling och förnyelse.

Projektet måste ha påbörjats senast 1 år efter beviljad ansökan och kan pågå mellan 1–3 år. Projektet kan få stöd med upp till 75 procent av projektkostnaden. Stödet betalas ut efter projektets tidsplan. Högst 50 procent av projektbidraget kan betalas ut i förskott.

Projektet ska genomföras och redovisas utifrån projektplan och överenskommelse.

Det stora projektbidraget kan sökas innan den 1 oktober för kommande års projekt.

Projektbidrag ges inte till:

 • Verksamhet som ingår i föreningens ordinarie och löpande verksamhet
 • Verksamhet som syftar till att utöva partipolitiskt eller religiöst inflytande
 • Interna fester
 • Skolprojekt
 • Enskilda företag, konstnärer och/eller konstnärsgrupper vars huvudsakliga syfte är att producera verk

Stöd till samhällsuppdrag

Samhällsuppdrag handlar om att uppnå ett visst samhälleligt mål, där föreningen kompletterar kommunens arbete med vissa samhällsuppgifter. Samhällsuppdragen bygger på ömsesidig nytta, konkreta aktiviteter och en struktur för uppföljning.

Inom samhällsuppdragen finns två olika kategorier av stöd, samverkansavtal och idéburet offentligt partnerskap.

Om föreningen är intresserad och har idéer kring samhällsuppdrag, som är utöver föreningens ordinarie verksamhet, ta kontakt med kultur – och fritidsförvaltningen via Växjö kommuns kontaktcenter på info@vaxjo.se eller 0470- 410 00.

Certifiera din förening som Säker och trygg

Säker och trygg förening är namnet på ett utvecklingsarbete och kvalitetsmärkning för föreningar i Växjö kommun. Syftet med Säker och trygg förening är att stödja utvecklingen av ett hållbart föreningsliv med en positiv samhällspåverkan utifrån jämställdhet, mångfald, miljö och ekonomi.

Arbetet är initierat och leds av Växjö kommun tillsammans med RF-SISU Småland.

Om Säker och trygg förening

Föreningsregister

Det finns många olika föreningar i Växjö. Du kan själv söka i kommunens föreningsregister på det område av aktiviteter du är intresserad av.

I föreningsregistret hittar du kontaktuppgifter till föreningarna.

Föreningsregistret. Länk till annan webbplats.

Ska du starta en förening?

Skatteverket Länk till annan webbplats. har information om hur man startar en förening och hur man ansöker om ett organisationsnummer.

Så startar du en förening

Senast uppdaterad: 3 januari 2024