Avsluta ett uppdrag

Ett uppdrag kan sluta genom att du meddelar att du inte längre vill ha uppdraget, det inte längre behövs en god man eller förvaltare, överförmyndarnämnden tar ifrån dig uppdraget eller din huvudman avlider

Upphörande av godmanskap

Ett godmanskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen, den som har god man, avlider.

Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man. Godmanskapet är frivilligt. Den gode mannen, den enskilde, eller överförmyndarförvaltningen kan ansöka till tingsrätten om att ett godmanskap skall upphöra.

En ansökan om upphörande från den enskilde eller den gode mannen ska ställas till tingsrätten. Den gode mannen kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om godmanskapet ska upphöra.

Skulle huvudmannen avlida upphör godmanskapet per dödsdagen och den gode mannen entledigas således automatiskt samma dag. Detta innebär att den som tidigare varit god man inte längre har behörighet att "företa rättshandlingar" för sin tidigare huvudman. 

Det enda som en god man ska göra om en huvudman avlider är att underrätta anhöriga samt inge en sluträkning till överförmyndarförvaltningen. Allt annat sköts efter dödsfallet av den
enskildes dödsbo.

Entledigande

Din begäran om entledigande sker skriftligen

Du som är god man eller förvaltare har rätt att på begäran bli entledigad från ditt uppdrag. Begäran ska ske skriftligen och vara undertecknad av dig. Använd gärna vår utformade blankett - ”Begäran om entledigande” - och skriv i denna, till exempel vad vi ska tänka på avseende förordnandet av en ny god man eller förvaltare, varför du vill entledigas, kontaktuppgifter och aktuellt hälsotillstånd för huvudmannen. Detta för att bytet ska gå så smidigt som möjligt och för att vi ska kunna hitta en god man eller förvaltare som passar uppdragets art.

Du kvarstår tills ny god man/förvaltare utsetts

Observera att du är skyldig att kvarstå i ditt uppdrag tills överförmyndarförvaltningen har förordnat en ny god man eller förvaltare för din huvudman, alternativt att uppdraget upphör genom beslut i tingsrätten.

Om vi anser att behovet av god man eller förvaltare kvarstår, kontaktar vi därefter en ny god man eller förvaltare som kommer att få dina kontaktuppgifter för möjlighet till ytterligare upplysningar samt för att bestämma tid för att träffa huvudmannen. Överförmyndarförvaltningen kan fatta beslut om byte först när den tillfrågade gode mannen eller förvaltaren har åtagit sig uppdraget och huvudmannen har samtyckt, alternativt att närmast anhöriga har getts tillfälle att yttra sig. I beslutet står det vilken dag ditt uppdrag avslutas och när den nya gode mannens eller förvaltarens uppdrag tar vid.

Överförmyndaren kan entlediga gode män/förvaltare

Du som god man eller förvaltare kan också entledigas om du gör dig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av ditt uppdrag, eller om du av annan orsak inte är lämplig att inneha uppdraget. En anledning kan vara att överförmyndarförvaltningen i sin granskning finner det nödvändigt att anmärka på den årliga redovisningen till förvaltningen. En annan anledning kan vara att vi får in allvarliga klagomål om hur uppdraget sköts. Slutligt beslut om entledigande fattas av överförmyndarnämnden.

Om huvudmannen avlider

Om huvudmannen avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet omedelbart. Det innebär att du som tidigare god man eller förvaltare inte längre kan företa rättshandlingar för din tidigare huvudman, som exempelvis betala räkningar eller ta ut pengar för arvode. Du kan få tillbaka din behörighet genom en fullmakt från dödsbodelägarna. Då blir du befullmäktigad, inte god man eller förvaltare. 

Efter dödsfallet ska du genast lämna över "de förvaltade tillgångarna", det vill säga egendom som du eventuellt har hos dig som tillhör den avlidna huvudmannen, till eventuellt dödsbo, alternativt kommunens boutredningsenhet. Du ska även inom en månad inge en sluträkning till överförmyndaren som i samband med detta även beslutar om eventuellt arvode. 

Om huvudmannen flyttar

Om huvudmannen flyttartill en annan kommun är det mycket viktigt att du anmäler detta till överförmyndarförvaltningen. Det är överförmyndaren i den kommun som huvudmannen är folkbokförd i som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Ställföreträdarskapet kvarstår vid överflyttning till annan kommun och det är upp till dig som god man eller förvaltare att själv begära ditt entledigande. Begäran om entledigande ska ställas till den kommun dit huvudmannen flyttat. Även all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunen.

Om din huvudman flyttar till ett annat boende eller en annan adress inom kommunen bör du självklart också uppmärksamma överförmyndarförvaltningen om detta.

Spara räkenskaper och övriga handlingar

När överförmyndarnämnden har granskat slutredovisningen översänds denna tillsammans med övriga redovisningshandlingar till någon dödsbodelägare eller den fd huvudmannen. När handlingarna har mottagits börjar en så kallad preskriptionstid löpa. Denna innebär att dödsboet eller fd huvudmannen har tre år på sig att väcka talan om skadeståndsskyldighet för skada som du uppsåtligen eller genom vårdslöshet, eventuellt åsamkat huvudmannen. Treårsfristen räknas från dagen då behörig företrädare mottog nämnda redovisningshandlingar, och väcks inte talan inom denna tid är gode mannen eller förvaltaren fri från ansvar för eventuella skador som denne vållat. Självklart gäller inte denna kortare tidsfrist om det begåtts något brott.

Under denna tid är du skyldig att hålla räkenskaper och övriga handlingar tillgängliga för dödsboets eller fd huvudmannens granskning. Detta innebär att du ska vara beredd på att möjliggöra för dödsboet eller fd huvudmannen att titta på handlingar som rört uppdraget. Du ska behålla handlingarna bland annat för att kunna försvara dig från eventuella anklagelser om skada. Efter att treårsfristen gått ut ska du däremot överlämna räkenskaperna och övriga handlingar till dödsboet eller fd huvudmannen.

Begäran om entledigande

Senast uppdaterad: 13 december 2023