Starta nytt uppdrag

Vid uppstarten av ett uppdrag är det viktigt att se över hur huvudmannen har det idag och vad som behöver göras för att lägga upp uppdraget på bästa sätt. Är det ett nytt uppdrag som inte haft en god man eller förvaltare tidigare är det viktgt att få in en förteckning till överförmyndarnämnden i tid

Är du ny som god man eller förvaltare är det bra om du snabbt tar kontakt med din huvudman, dennes släktningar, eventuell institution där huvudmannen vistas, hemtjänst och så vidare.

Det är också bra om du tidigt meddelar Försäkringskassan, posten, banken, skattemyndigheten, hyresvärden med flera om ditt uppdrag.

Det finns hjälp och utbildning att få för dig som är god man eller förvaltare. Överförmyndarnämnden ordnar olika utbildningstillfällen under året som ska vara till hjälp för dig att klara ditt uppdrag på bästa sätt.

Förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder

Den första redovisning du ska lämna till överförmyndaren är en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder. Förteckningen skall inges till överförmyndarförvaltningen inom två månader från
förordnandedagen. Du ska därefter varje år lämna en årsräkning som redovisar vilka inkomster och utgifter din huvudman haft under ett kalenderår.

Anhöriga

Försök att ta reda på vilka som är huvudmannens närmast anhöriga och anteckna deras namn, adress, telefonnummer och andra eventuella kontaktuppgifter på en särskild lista. Skulle det vara så att du inte kan fråga huvudmannen själv kan du till exempel fråga vårdpersonal eller grannar.

Bank

För att få grepp om huvudmannens ekonomi bör du snarast möjligt undersöka var huvudmannen har sina tillgångar placerade. Glöm inte att påminna banken att huvudmannens konton ska vara överförmyndarspärrade, förutom det transaktionskonto som du behöver ha tillgång till för din löpande förvaltning.

Bankfack

Har huvudmannen ett bankfack ska du fråga huvudmannen om du får undersöka vad som finns där. Du ska då göra en inventering av bankfacket tillsammans med en banktjänsteman och förteckna innehållet.
Ligger det kontanter i bankfacket bör du sätta in dem på huvudmannens bankkonto (om din huvudman samtycker till det). Skulle det ligga ett testamente i bankfacket ska du inte öppna det. Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller att ge sitt medgivande till att bankfacket öppnas ska läkarintyg om att huvudmannen inte förstår medtas till banken för att bankfacket ska kunna inventeras tillsammans med bankpersonal.

Värdepapper

Utöver banker kan du behöva kontrollera hos Euroclear (tidigare VPC).

Fastigheter

Kontrollera med fastighetsregistret hos lantmäteriet eller hos Skatteverket om huvudmannen äger någon fastighet. Uppgift om senaste taxeringsvärde kan du få hos Skatteverket.

Skulder

Förutom att kontrollera med banker och andra kreditinstitut om huvudmannen har några skulder, kan det ibland finnas skäl att även göra en kontroll hos kronofogdemyndigheten. Du kan även vid behov beställa en enkel kreditupplysning.

Andra tillgångar

Finns det andra värdefulla tillgångar (till exempel en bil eller en båt) ska de tas med i förteckningen, se ovan. Du behöver dock inte värdera dem, utan bara ange att de finns.

Fullmakter

Skulle du få reda på att din huvudman har ställt ut en fullmakt som avser egendomsförvaltning till någon, bör du hjälpa huvudmannen att återkalla fullmakten. Är detta inte möjligt på grund av
huvudmannens hälsotillstånd, bör du flytta tillgångarna till en annan bank. Går huvudmannen inte med
på detta eller om fullmakten gäller generellt (på alla banker), ska du omedelbart kontakta överförmyndaren.

Budget

När du tillträder ditt uppdrag bör du alltid upprätta någon form av budget för din huvudman. I mer komplicerade fall kan du behöva kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare för hjälp.

Hemförsäkring

Kontrollera om huvudmannen har en hemförsäkring. Finns det inte någon försäkring bör du ta ställning till om en sådan behövs, vilket det oftast behövs.

Post

Fundera på om det är lämpligt att ange din adress som så kallad "särskild postadress" för din huvudman om det är lämpligt begär att huvudmannen samtycker till att du ställer om adressen. Särskild postadress anmäls till Skatteverket.

Försäkringskassan

Du ska se till att huvudmannen har de bidrag som han kan vara berättigad till. Börja med att kontrollera om det finns möjlighet att få bostadsbidrag och prata med försäkringskassan om vilka andra bidrag huvudmannen kan ha rätt till.

Kommunen

Ta ställning till om du behöver göra några ansökningar för din huvudman enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta kan du få hjälp med från omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning och socialtjänsten.

Kronofogden

Ta ställning till om det kan vara aktuellt att ansöka om skuldsanering för din huvudman. Börja med en kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare eller kontakta Kronofogden direkt.

Hyresvärd

Bor din huvudman i en hyreslägenhet ska du meddela hyresvärden att du blivit god man. Bor din huvudman i en bostadsrätt ska du meddela bostadsrättsföreningens styrelse.

Vårdpersonal

Bor din huvudman på ett boende där det finns vårdpersonal eller liknande, bör du ta initiativ till ett möte så att du och personalen kan presentera er för varandra och diskutera praktiska frågor rörande till exempel huvudmannens kostnader för det löpande uppehället och huvudmannens genomförandeplan.

Genomförandeplan

En del av den sociala dokumentationen i omsorgen eller socialtjänst, detta är en överenskommelse mellan omsorgstagare/huvudman och ansvarig verksamhet (hemtjänst /särskilt boende odyl) om vilket stöd omsorgstagaren/ huvudman ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggare. Genomförandeplanen skall följas upp av ansvarig verksamhet minst en gång om året. Du som god man ska inom ramen för ditt uppdrag att sörja för huvudmannens person se till att genomförandeplanen följs upp och innehåller alla delar av det beslut om insatser som din huvudman har fått från omsorg eller socialtjänst.

Samtycke till rättshandlingar/åtgärder

Vid godmanskap ska i princip alla åtgärder du vidtar ske med samtycke av huvudmannen, se 11 kap. 5 § och 12 kap. 7 § föräldrabalken. För åtgärder som du vidtar i den dagliga hushållningen utgår man från att huvudmannen har samtyckt till åtgärden, om inte huvudmannen uttryckligen har sagt något annat. Övriga åtgärder eller rättshandlingar, till exempel köp av TV, uttag från spärrat konto, och ansökningar av olika slag, kräver huvudmannens samtycke. Du ska alltså i efterhand kunna visa att sådant samtycke finns. Huvudmannen kan lämna ett generellt samtycke till åtgärder som vidtas utanför den dagliga hushållningen eller godkänna dem i efterhand. Ett sådant generellt samtycke bör dokumenteras skriftligen. För vissa åtgärder ska, förutom huvudmannens, överförmyndarens samtycke inhämtas. Detta gäller till exempel vid köp och försäljning av fastighet och när huvudmannen äger del i ett dödsbo.

Överförmyndarens kontroll

Överförmyndaren är i första hand en kontroll- och tillsynsmyndighet. Nämndens råd är därför generella och tar aldrig över den gode mannens/förvaltarens beslut. Det är gode mannen/förvaltaren som biträder och företräder huvudmannen. Överförmyndarnämnden kan därför inte heller gå in och ändra på beslut som gode mannen/förvaltaren fattat förutom att inte samtycka till t ex ett arvskifte eller fastighetsförsäljning. Nämndens uppgift är i huvudsak att ta ställning till om gode mannen/förvaltaren sköter sitt uppdrag på ett sådant sätt som förväntas i lagen. Om en god man/förvaltare inte sköter sitt uppdrag ska det anmälas till överförmyndarnämnden som, efter utredning, ska ta ställning till om gode mannen/förvaltaren ska entledigas från uppdraget eller inte.

Senast uppdaterad: 13 december 2023