God man för ensamkommande barn

Den som är under 18 år och har kommit till Sverige utan sina föräldrar, eller någon annan ansvarig vuxen, och som inte har fått uppehållstillstånd, är ett ensamkommande barn. Man räknas även som ett ensamkommande barn om man har kommit hit med en förälder eller annan ansvarig vuxen, och sedan lämnats ensam innan man har fått uppehållstillstånd.

Anmäl intresse att bli god man eller förvaltare

Arvode för uppdrag som god man för ensamkommande barn betalas ut en gång varje kvartal. Information om när det ska skickas in mailas ut i god tid innan. Så hör av dig när du byter e-postadress så att vi har en aktuell sådan. Har du ingen e-postadress får du höra av dig till oss så kommer vi skicka ut blanketter och information i papper.

Redogörelsen och begäran av extra arvode finns som e-tjänst. Du behöver ha ett bank-id för att använda dig av e-tjänsten.

Lämna redogörelse - ensamkommande barn

Lämna redogörelse - ensamkommande barn

Lämna redogörelse för extra arvode ensamkommande barn

Vad gör en god man?

Ett ensamkommande barn har rätt att få en god man som företrädare. Gode mannen företräder då barnet både som vårdnadshavare och förmyndare. Det innebär att han eller hon ansvarar för och företräder barnet i både personliga och ekonomiska frågor. Gode mannen ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och har inte heller någon försörjningsplikt.

Gode mannen ska se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket och ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd).

Det är du som god man som utövar förmynderskapet för barnet. Därmed har du hand om och bestämmer över barnets medel som kan bestå av till exempel dagersättning, bidrag till kläder och skolmaterial.

Barnet kommer att börja skolan kort efter att de har anlänt till boendet. Du som god man ses som målsman och har då rätt och bör delta i utvecklingssamtal eller andra samtal som rör barnet.

Många av barnen har traumatiska upplevelser bakom sig. Det är därför viktigt att du som god man ser till att barnet får den hjälp och det stöd som krävs för barnet när det kommer till kontakter med hälso- och sjukvården. Det är inte du som behöver följa med på besöken i sjukvården, men du har ansvar för att vården erbjuds barnet.

Vid behov av tolkning ska en auktoriserad tolk anlitas. 

Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Han eller hon representerar inte och är inte anställd av någon myndighet.                                                                                           

Redogörelse – arvode

Varje kvartal ska god man lämna in en redogörelse för varje uppdrag som denne har. Redogörelsen ligger till grund för det arvode som sedan betalas ut. Om redogörelsen inte inkommer inom den tid överförmyndarnämnden begär kan arvodet sänkas, sänkning av arvodet kan också ske ifall god man inte skött sig.

Entledigande/upphörande av god man

God man kan begära sitt entledigande eller så kan du bli entledigad av överförmyndarnämnden från ditt uppdrag om du missköter det, då överförmyndarnämnden kommer göra ett byte. Vid byte av god man
fortsätter nuvarande god man sitt uppdrag till dess att överförmyndaren tillsatt en ny god man.

Uppdraget upphör när barnet blir 18 år, om barnet får en särskilt förordnad vårdnadshavare, om en förälder återfår vårdnaden, eller om barnet lämnar Sverige.

Vem utser och kontrollerar gode män?

Det är överförmyndarnämnden i Växjö som utser en god man för ensamkommande barn som vistas i kommunen. Överförmyndarnämnden kontrollerar alla blivande gode män i socialtjänstens register, hos kronofogden och polisregistret. Om man förekommer i dessa register kan man oftast inte bli god man. Överförmyndarnämnden ansvarar också för tillsynen över dessa gode män, det vill säga kontrollerar så att arbetet sköts på rätt sätt.

Senast uppdaterad: 20 december 2022