Ekonomi och redovisning

Mer information om hur du sköter den ekonomiska delen av ditt godmanskap eller förvaltarskap, när årsräkningen ska skickas in till överförmyndarnämnden och vilka bidrag som är viktiga att se över.

Årsräkning  

Varje år ska du som god man eller förvaltare lämna in en årsräkning och en redogörelse för utfört uppdrag. Årsräkningen ska vara oss tillhanda före 1 mars och skickas in till oss eller lämnas i receptionen i kommunhuset på Norra Järnvägsgatan 7.

Vi kommer granska årsräkningarna under våren och sommaren. De som inte är kompletta kan ta längre tid att granska. Om vi saknar något i din årsräkning kommer vi höra av oss och begära in komplettering.

Överförmyndarnämnden har ingen möjlighet att uppge när din årsräkning kommer att vara färdiggranskad. Telefonsamtal och besök i denna fråga tar bara värdefull handläggningstid från granskningen. 

Handikappersättning

Försäkringskassan har uppmärksammat att det i flera fall uppstått skyldighet för huvudmän att återbetala handikappersättning då de inte längre har rätt till ersättning när de inte själva står för arvodet. Meddela därför snarast, men senast 14 dgr efter att du fått reda på förändringen, till Försäkringskassan om det inte längre är huvudmannen själv som betalar arvodet. Rätten till handikappersättning är kopplat till kostnaden för att ha god man eller förvaltare, inte behovet som sådant. Om godmanskapet upphör är det också viktigt att du informerar Försäkringskassan om detta, då rätten till handikappersättning därmed upphör.

Kontostruktur vid ställföreträdarskap för vuxna

Vid såväl godmanskap som förvaltarskap gäller enligt 14 kap. 8 § föräldrabalken som huvudregel att pengar som satts in hos bank får tas ut endast efter samtycke från överförmyndaren. Dessa konton sägs vara överförmyndarspärrade.

Från nämnda huvudregel görs i lagen ett undantag för pengar som behöver hållas tillgängliga för huvudmannens uppehälle eller vården av hans eller hennes egendom. Detta undantag är grunden för det som brukar benämnas transaktionskonto.

Privata medel (eller fickpengar) är de pengar som huvudmannen själv använder. Ställföreträdaren kan överlämna privata medel till huvudmannen antingen genom överlämning av kontanter (mot kvittens) eller genom insättning på ett konto som endast huvudmannen har rätt att använda.

Senast uppdaterad: 23 december 2022