Åtgärder som kräver samtycke

När en god man eller förvaltare vidtar vissa större åtgärder för sin huvudmans räkning krävs samtycke från överförmyndarnämnden. Utan överförmyndarnämndens samtycke kan inte åtgärden genomföras. En god man behöver även huvudmannens samtycke till åtgärder som inte ingår i den dagliga livsföringen.

Samtycke krävs framförallt vid följande åtgärder:

  • Uttag av överförmyndarspärrade medel.
  • Placering av huvudmannens medel i aktier, andra värdepapper, kapital- och pensionsförsäkring och andra placeringsformer. Observera att vissa placeringsformer är undantagna från detta krav.
  • Utlåning av huvudmannens medel.
  • Köp, byte, försäljning, pantsättning och inteckning av fast egendom eller tomträtt.
  • Köp, byte, försäljning och pantsättning av bostadsrätt.
  • Arvskifte, bodelning och ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.
  • Upptagande av lån för huvudmannens räkning, ställande av huvudmannens egendom som säkerhet för lån med mera.

Huvudmannens samtycke

Som god man (inte som förvaltare) är man skyldig att ha huvudmannens samtycke till de åtgärder man företar för hans eller hennes räkning. Detta gäller inte "om huvudmannens tillstånd är sådant att samtycke inte kan inhämtas" eller då det gäller rättshandlingar som företas för den dagliga hushållningen. Med det senare avses till exempel betalning av hyra och telefon och dylikt. För att avgöra om huvudmannens tillstånd utesluter samtycke kan ett läkarintyg krävas. Om en god man inte inhämtat huvudmannens samtycke kan det som den gode mannen har gjort komma att betraktas som ogiltigt och den gode mannen kan bli skadeståndsskyldig.

Samtycke från överförmyndarnämnden - ansökan

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022