God man vid motstridiga intressen

Överförmyndaren skall förordna god man för en underårig då den underåriges förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige har del i oskiftat dödsbo.

Detta kan till exempel vara fallet då både den omyndige och dennes förälder/föräldrar ärver samma person och således är dödsbodelägare i samma dödsbo.

Gode mannens uppdrag är då att vårda den underåriges rätt i boet vid boutredning liksom vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.

Överförmyndaren skall också förordna god man när den som har förmyndare skall företa en rättshandling eller vara part i en rättegång, men inte kan företrädas av förmyndaren. Detta innebär att god man skall förordnas då t.ex. föräldrar vill ge bort en fastighet i gåva till sitt underåriga barn.

Godmanskapet omfattar endast att företräda barnet i den angelägenhet som finns angiven i förordnandet från överförmyndarnämnden. I övriga frågor fortsätter förmyndaren att företräda barnet. När arvet är skiftat och den underårige fått del av arvet ska godmanskapet upphöra genom beslut från överförmyndarnämnden.

Senast uppdaterad: 13 december 2023