Ersättning vid skada

Om du drabbas av en personskada i samband med att du får hälso- och sjukvård kan du i vissa fall få ersättning, så kallad patientskadeersättning.

Du kan ha rätt till ersättning oavsett om du vårdas av kommunen eller av en privat vårdgivare, som har avtal med kommunen.

Det är en patientskada

Om du drabbas av en personskada i samband med att du får hälso- eller sjukvård görs en utredning för att se om du har rätt till ersättning. Ersättning kan ges om:

 • skadan som uppkommit var möjlig att undvika
 • det varit fel på sjuk- och tandvårdsutrustning
 • du har fått en felaktig diagnos
 • du har fått en infektion i samband med din behandling
 • det skett ett olycksfall när du har fått din vård
 • du blivit ordinerad fel mediciner

Om du får rätt till ersättning kan du få pengar för:

 • Inkomstförlust, du förlorar inkomst om du på grund av skadan inte kunnat arbeta.
 • Merkostnader, du får ökade kostnader på grund av skadan.
 • Sveda och värk, du drabbas av fysiskt och psykiskt lidande.
 • Lyte och men, en personskada som är varaktig.
 • Olägenheter i övrigt, andra svårigheter eller besvär som har uppstått i samband med skadan.

Om skadan leder till dödsfall, får anhörig ersättning för:

 • Skälig ersättning för begravningskostnader
 • Förlust av underhåll
 • Ersättning för psykiska besvär på grund av en nära anhörigs död

Vissa saker är inte en patientskada

Du har inte rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation. All sjukvårdande behandling innebär en risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. De kan vara både större och mindre. För sådana komplikationer får du ingen ersättning.

Du får inte ersättning om du behandlats för ett livshotande tillstånd eller om du får biverkningar av mediciner som ordinerats på ett riktigt sätt.

Du får inte heller ersättning för om du tycker att du fått ett dåligt bemötande eller om du anser att resurserna inom sjukvården varit bristande.

Ersättning vid patientskada beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, det betyder att du får samma ersättning som om ditt ärende prövats i allmän domstol (Skadeståndslagen 5 kap §§ 1–5).

Om du inte är nöjd

Om du inte accepterar försäkringsgivarens förslag till uppgörelse i ditt ärende, har du möjlighet att begära att Patientskadenämnden ska titta på ärendet för att ge sin åsikt.

Patientskadenämndens åsikt är rådgivande. Patientskadenämnden är en oberoende nämnd som till största delen är utsedd av regeringen.

Du har också möjlighet att driva ärendet vidare till allmän domstol. Då kan det bli så att du själv får betala rättegångskostnaden. (18 Kap. rättegångsbalken).

Att anmäla en patientskada

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen skall du göra en skadeanmälan till kommunens försäkringsbolag.

För att anmäla skada ska du fylla i skadeanmälningsblanketten ’Patientskada’ och skicka den till:

Protector Försäkring
Skador FE 50340
832 82 Östersund

Du måste anmäla en skada senast inom tre år från det att du upptäckte skadan, men aldrig senare än tio år räknat från den dag skadan uppstod.

Kom håg att skriva ditt namn, adress, telefon och kontaktuppgifter tydligt.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022