Laga kraft

Planeringsguiden sida 7 av 7.

Detaljplanen vinner laga kraft

Tre veckor efter att detaljplanen antas vinner beslutet laga kraft. Det betyder att detaljplanen inte längre kan överklagas och bestämmelserna i planen börjar att gälla för planområdet.

Handläggaren lämnar över detaljplanen till exploatören. Exploatören kan nu börja arbetet med att förbereda området för markanvändningen som beskrivs i detaljplanen, till exempel genom att söka bygglov och förbereda marken. Exploatören är den som bygger eller äger marken och låter någon annan bygga.

Senast uppdaterad: 9 december 2021