Plansamråd

Planeringsguiden sida 3 av 7.

Planförslaget skickas på samråd

När planförslaget är klart skickas det på samråd till olika myndigheter och till det nya områdets närmaste grannar. Samråd betyder att dessa kan lämna synpunkter på förslaget.

Handläggaren sammanställer sedan alla synpunkter som har kommit in. Om det kommer in relevanta synpunkter kan planförslaget behöva justeras och kompletteras med till exempel undersökningar eller analyser. När de sista ändringarna är klara presenterar handläggaren de synpunkter som har kommit in och det nya planförslaget för samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om kommunen ska fortsätta planläggningen av området. Beslutet är att antingen:

  • Fortsätta planarbetet och då är nästa steg att ställa ut planförslaget på granskning, eller
  • Avsluta arbetet med planen om området inte längre anses lämpligt för den typen av användning som förslaget gäller. 
Senast uppdaterad: 3 januari 2023