Lokalprojekt: Regnbågens förskola

I november 2022 beslutade utbildningsnämnden att starta upp ett
lokalprojekt i syfte att genomföra en nybyggnation på fastigheten för
nuvarande Regnbågens förskola.

Målsättningen är att tillskapa en ny förskolebyggnad med upp till 90 platser. I uppdraget ingår även att ta fram en tillfällig lokallösning för verksamheten på annan plats för att kunna genomföra rivning och nybyggnation. Just nu pågår utredning där man tittar närmare på befintlig detaljplan, skisser och olika alternativ. Beslut kring projektering tas i nämnd i februari 2024.

Bakgrund

Vöfab har genomfört en statusbedömning av befintlig byggnad. Byggnadens bärande konstruktion är delvis renoverad för 25 år sedan och delvis intakt från uppförandet, förutom ytskiktsrenoveringar. Tryckimpregnerade syllar förekommer i del av konstruktionen. Bedömningen är att det inte är skäligt att renovera, bygga till eller bygga om då nuvarande konstruktion inte klarar av högre belastning eller en förändrad planlösning.

I uppdraget ingår att utreda hur stor förskola det är möjligt att bygga på tomten, med hänsyn tagen till Boverkets rekommendationer för friyta. I uppdraget ingår även att ta fram en tillfällig lokallösning för verksamheten på annan plats för att kunna genomföra rivning och nybyggnation.

Preliminär tidplan

Beslut

Tid

Beslut om projektering

Tas i nämnd i februari 2024

Beslut om byggnation

Tas i nämnd i januari 2025

Färdig förskola (om alla beslut tas enligt plan)

HT 2026


Senast uppdaterad: 17 augusti 2023