LTA-anläggningar

Ibland behöver fastigheter kopplas till spillvattennätet via en LTA-anläggning. Det gäller till exempel för fastigheter i kuperad terräng eller som är belägna långt ifrån en anslutningspunkt till avloppsledning.

LTA står för ”Lätt trycksatt avlopp”. Det innebär att varje fastighet har en pumpstation, som trycker spillvattnet genom ledningen.

Kommunens ansvar

I de fall Växjö kommun äger LTA-anläggningen står kommunen för underhåll och förnyelse av LTA-anläggningen.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att skydda ledningar och pumpenhet från frysning. LTA-anläggningen är normalt driftsäker, men kan endast hantera spillvatten från hushåll. Det är därför viktigt att du bara spolar ner det som kommer från kroppen, och toalettpapper, i avloppet. Undvik också att spola ut matfett i köksavloppet, eftersom det kan orsaka fettproppar i ledningarna när det stelnar.

Fastighetsägaren kan bli ersättningsskyldig, exempelvis för felsökning, spolbil och reparation av pumpen. Det gäller till exempel om störningar i avloppspumpen orsakas av saker som felaktigt har spolats ner i avloppet. Detsamma gäller om servisledningen fryser till följd av att ledningen inte är ordentligt isolerad inne på fastigheten.

Om det uppstår fel och Växjö kommun behöver se till LTA-anläggningen vintertid och det är halt, är det bra om du skottar och sandar runt anläggningen.

LTA-anläggningens placering

LTA-anläggningen placeras i en brunn på fastighetens mark. Det är viktigt att platsen är lättillgänglig. Det ska vara minst 1,5 meter fri yta runt anläggningen.

Vid driftstörning

Om det är något problem med LTA-anläggningen larmar summern eller lampan. Om anläggningen larmar, gör så här:

  1. Kontrollera elsäkringar och eventuell jordfelsbrytare.
  2. Om pumpen går ska den stängas av (eller säkringen till de) tills felorsaken lokaliserats.
  3. Kontakta Växjö kommun, telefon 0470-410 00 eller 0470-77 78 99 (jourtid). så informeras beredskapspersonal.
  4. Vid larm bör du begränsa dusch, bad, disk, tvätt, och om möjligt även toalettspolningar, så att det blir så lite avloppsvatten som möjligt.

Mer information

För råd om skötsel och underhåll av din LTA-anläggning, kontakta kommunens VA-avdelning, telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 20 februari 2024