Enskilt avlopp

Om du bor på landsbygden har du förmodligen enskilt avlopp. I kommunen finns ungefär 6 000 hushåll med eget avlopp. Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut.

Tillsyn av enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har pausat den planerade tillsynen av enskilt avlopp.

Den nya hanteringen av enskilt avlopp som miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade beslut om i april kommer att tas upp på nämnden i september och då kommer även tillsynsplanen för innevarande år att ses över.

I septembernämnden kommer det även tas beslut om eventuell omprövning av nu liggande förbud att släppa ut avloppsvatten som blev aktuellt på grund av beslutet som togs under aprilnämnden.

Många enskilda avlopp uppfyller inte dagens krav på rening. Om du behöver åtgärda ditt avlopp eller anlägga ett nytt ska du söka tillstånd hos miljö- och hälsoskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet. Innan du börjar anlägga avloppet måste du vänta på ett skriftligt tillstånd. 

Enskild avloppsanläggning, ansökan eller anmälan

Enskild avloppsanläggning, ansökan eller anmälan, blankett

När anläggningen är klar ska entreprenören skicka in en entreprenörsrapport.

Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

Ett väl fungerande avlopp är viktigt för att skydda ditt dricksvatten från föroreningar, såsom kemikalier, bakterier och virus. Det är också viktigt för att hindra näringsämnen från att läcka ut i våra vattendrag och skapa övergödning. Övergödning är ett miljöproblem som leder till algblomning, syrebrist och fiskdöd.

Krav på rening

Lagen säger att avloppsvatten ska behandlas så att människors hälsa och miljön skyddas. Hur känslig omgivningen är påverkar hur hårda krav som ställs, kommunen gör därför en bedömning i varje enskilt fall. Kraven måste vara rimliga i förhållande till nyttan för hälsa och miljö och inte leda till orimliga kostnader.

Avgift

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tar ut en handläggningsavgift enligt gällande taxa. Har du ett utsläppsförbud som inte debiterats tidigare läggs en timmes handläggning till för detta i avgiften. Taxan indexuppräknas årligen.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022