Sök rivningslov

Rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad. Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. 

När behöver jag ansöka om rivningslov?

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs inte rivningslov. I detaljplanemosaiken Länk till annan webbplats. kan du se vad som gäller för din fastighet. Kontakta Växjö kommun om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

Även om du inte behöver rivningslov krävs det oftast att du gör en anmälan till kommunen.

Vad räknas som rivning?

Begreppet rivning innebär att du:

  • helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens inte bärande delar både invändigt och utvändigt.
  • river allt utom grunden, för att den exempelvis ska användas till en ny byggnad.
  • tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.
  • flyttar en byggnad från en plats till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

Gör din rivningslovsansökan i god tid

Från det att ditt ärende är komplett är handläggningstiden max 10 veckor. Sedan tillkommer tid för startbesked, då du får börja riva och tid för slutbesked. I särskilda fall kan det tas beslut om förlängd handläggningstid, då innebär det att handläggningstiden förlängs med 10 veckor.

Hur länge gäller ett rivningslov?

När du har fått rivningslov måste du börja riva inom 2 år och ha rivit färdigt inom 5 år.

Sök rivningslov

Läs igenom checklistorna innan du börjar med din ansökan

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Checklista

Handlingar som krävs för att ansökan om rivning ska vara komplett

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt upprättade. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

Situationsplan på utdrag ur primärkarta

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

1. Ladda ner utdrag ur primärkarta

2. Markera vilka byggnader som ska rivas.

Utdrag ur primärkarta

Fotografier på byggnaden/byggnader som ska rivas

Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt, utom vid vissa mindre åtgärder. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

Mer om kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan (checklistor, exmpel med mera)

Beroende på projekt kan även dessa handlingar behöva komma in:

Handlingar som krävs för att ansökan om rivning ska vara komplett

Alla ritningar ska vara tydliga. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

Situationsplan.

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. På situationsplanen ska du markera vilken/vilka byggnader som ska rivas.

Fotografier

Fotografera byggnaden som ska rivas.

Materialinventering för rivningsmaterial

En materialinventering ska visa uppskattad mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt identifiera farliga avfall.

Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. Du ska ha en kontrollansvarig som hjälp när det gäller kontroll av att alla krav enligt lagar och byggregler. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

Mer om kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan (checklistor, exempel med mera)

Senast uppdaterad: 9 januari 2024