Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Här hittar du protokoll, föredragningslista och kallelse till tekniska nämndens möten.

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt istället.

Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till tekniskanamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Tid: 29 april, klockan 14.00
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö eller via Teams

Kallelse hittar du på denna sida cirka en vecka innan mötet.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 29 april

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från tekniska förvaltningen
 4. Information om Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM)
 5. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2020 - 2022
 6. Information från kommunens revisorer om kommande enkätundersökning
 7. Information från Natur och gestaltning
 8. Hantering av uppdraget om grönyteskötseln
 9. VA-taxa 2022
 10. Projektplan för förnyelse av VA-ledningar i Dackevägen
 11. Intern Kontrollplan 2020, tekniska nämnden
 12. Medborgarförslag om belysning av väg mot Notteryd
 13. Redovisning av tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 15 april 2021
 14. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden 1 - 31 mars 2021
 15. Meddelande.
 16. Övrigt

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras de två senaste årens protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2021
Politik och demokrati