Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: 24 juni 2020, klockan 8.30
Plats: A-salen/digitalt

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga cirka en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över ärenden till nämnden för arbete och välfärd 24 juni

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställelse av föredragningslistan
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Information från nämndens ordförande
 6. Information från förvaltningen till nämnden
 7. Information till nämnden angående Corona och dess påverkan i allmänhet och
  på förvaltningen
 8. Redovisning av delegationsbeslut
 9. Inkomna skrivelser och meddelanden till nämnden för arbete och välfärd
 10. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 11. Budgetuppföljning
 12. Information om resurscentrum
 13. Beslut om vägledning Våld i nära relation 2020-2022
 14. Beslut om plan för systematisk uppföljning för interna och externa boenden
 15. Beslut om sammanhållen modell för sysselsättning och daglig verksamhet
 16. Beslut om samverkansgrupp för förebyggande av ekonomisk brottslighet
 17. Beslut om återrapportering av åtgärder - Internkontroll 2019
 18. Beslut om internkontroll 2020 avseende granskningen av brister i barnsamtal
 19. Beslut om internkontroll 2020 avseende granskningen av genomförandeplaner
 20. Beslut om riskanalys internkontroll 2021
 21. Beslut om lokalprojekt - Kampagården
 22. Beslut om förtydligande av förebyggande barnavård och vuxenvård
 23. Beslut om utredning av behov av verksamhet till stöd för avhoppare från
  kriminella grupperingar
 24. Beslut om verksamhetschef för socialpsykiatrin enligt § 29 HSL
 25. Beslut om rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2019
 26. Beslut om rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2020
 27. Beslut om återrapportering av uppdrag om att utföra en översyn i enlighet med
  skrivelse från Mats Wahlsten (L) och Annika Stacke (L) - Insatser för stöd till
  unga vuxna med funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa
 28. eslut om revidering av nämnden för arbete och välfärds delegationsordning
 29. Beslut om ansökan enligt 8 kap. 2 § alkohollagen om stadigvarande
  serveringstillstånd från Pizza CO
 30. Beslut om anmälan behov av särskilt förordnande av vårdnadshavare 6 kap 8 §
  eller 9 § FB utredning inledd 2020-01-29
 31. Beslut om anmälan behov av särskilt förordnad vårdnashavare inledd 2020-06-
  11
 32. Beslut om anmälan behov av särskilt förordnad vårdnashavare inledd 2020-06-
  11
 33. Information från Individutskottet
 34. Övrigt

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta förvaltningssekreterare, telefon 0470-430 14.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Politik och demokrati