Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: onsdag den 12 maj 2021, klockan 08.30
Plats: Teams

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga cirka en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt. Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till arbete.valfard@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Förteckning över ärenden till nämnden för arbete och välfärd den 12 maj

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställelse av föredragningslistan
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Information från nämndens ordförande
 6. Information från förvaltningen till nämnden
 7. Redovisning av delegationsbeslut
 8. Inkomna skrivelser och meddelanden till nämnden för arbete och välfärd
 9. Ledamöternas frågestund
 10. Redovisning av EVA-projektet.
 11. Redovisning av Temperaturmätaren mars 2021
 12. Redovisning av fördjupad prognos 2021 med ekonomiskt utfall till och med april
 13. Beslut för återkoppling av Balans 22 - Plan för hållbar välfärd och ekonomi
 14. Beslut för reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd
 15. Beslut angående remissyttrande om Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, Ds 2021:7
 16. Beslut angående ej verkställda beslut första kvartalet 2021
 17. Yttrande till Kommunens revisorer om granskning av rutiner för orosanmälningar inom nämnden för arbete och välfärds verksamhetsområde barn och familj
 18. Val av ordförande till Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott
 19. Information från Individutskottet
 20. Övrigt

Kallelse nämnden för arbete och välfärd 2021-05-12

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta förvaltningssekreterare, telefon 0470-411 94.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2021
Politik och demokrati