Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse, utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: Onsdag den 21 april 2021, klockan 14.00
Plats: Mötet sker digitalt i Teams.

Om du önskar närvara digitalt på sammanträdet ska du anmäla dig till utbildningsnamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt. Vill du ställa frågor till allmänhetens frågestund kan du skicka in frågor till utbildningsnämnden. Ställ din fråga till utbildningsnämnden.

Förteckning över utbildningsnämndens ärenden 2021-04-21

Val av justerare
Fastställande av dagordning
Allmänhetens frågestund
Information verksamhet: Ny arbetsform för kommunrevisionen
Information verksamhet: Projekt med MUCF
Information verksamhet: Ekonomiläget, april 2021
Information verksamhet: Återkoppling, Har "15-timmarsbarnen" återvänt till förskoleverksamheten?
Information verksamhet: Återkoppling, Varför anmäler vissa skolor få ärenden om kränkande behandling?
Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
Lokalärende: Kungsmadskolans bageri, ventilation
Lokalärende: Ringsbergskolan, utökning med före detta restaurangskolan
Lokalärende: Östra Vikaholm, Byggnation
Trafikutbildning i skolan
Revidering Riktlinje förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Delegationsordning: Revidering, 2021 april
Inga nya klasser på Växjö International Baccalaureate grundskola
Arkivinspektion 2020: Rapport och åtgärder
Information verksamhet: Handlingar för kännedom, april 2021
Information verksamhet: Rapportering av delegationsbeslut, april 2021
Val av ledamot till utbildningsnämndens arbetsutskott
Val av ordförande till utbildningsnämndens arbetsutskott
Övriga frågor
Information verksamhet: Elevärenden, april 2021

Kallelsehandlingar till utbildningsnämndens sammanträde 2021-04-21

Protokoll
Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Protokoll från tidigare sammanträden finner du nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2021
Politik och demokrati