Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har ansvaret för att de boende inte får besvär av brister i byggnaden.

18 procent av befolkningen uppger att de har hälsoproblem som de tror beror på inomhusmiljön. I inomhusmiljön är de vanligaste orsakerna till hälsorelaterade besvär fukt- och mögelskador samt bristfällig ventilation. Som fastighetsägare är man ansvarig för att se till att de som bor eller vistas i byggnaden inte påverkas negativt av brister i inomhusmiljön. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande för att främja människors hälsa och miljön.

Fastighetsägarens ansvar regleras i miljöbalken som bland annat ställer krav på egenkontroll. Detta innebär att du ska kontrollera och sköta fastigheten på ett sätt att du förebygger olägenheter för människor hälsa i så hög grad som möjligt. Du är också skyldig att utföra åtgärder om det finns risk för olägenheter. Du ansvarar för att identifiera faktorer i din fastighet som kan innebära risker för människors hälsa och miljön. Några exempel på områden som är lämpliga att kontrollera och om det behövs skapa en plan för åtgärder:

  • Fukt och mögel
  • Ventilation
  • Buller
  • Radon
  • Inomhustemperatur
  • Vattentemperatur
  • Avfallshantering

Egenkontrollen ska fungera som ett hjälpmedel för dig att ha kontroll på din verksamhet och vara ett stöd för att kunna identifiera behov av åtgärder.

Miljö- och byggnämndens tillsyn på fastighetsägare 

Miljö- och byggnämnden är en tillsynsmyndighet med syftet att uppnå miljöbalkens mål med hållbar utveckling. Detta innebär att vi kontrollerar att du som fastighetsägare uppfyller miljöbalkens krav och att du arbetar för att minimera miljöpåverkan i din verksamhet. Vidare ska vi kontrollera att du håller fastigheterna i ett sådant skick att de inte leder till ohälsa hos de som bor eller vistas i dem. Naturligtvis underlättar dokumenterad egenkontroll för oss när vi ska utföra vårt arbete.

Tillsynen sker både klagomålsbaserat och uppsökande, det vi kallar planerad tillsyn. Klagomålstillsyn initieras oftast av en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare som kontaktar oss. Den klagande har i regel felanmält brister till fastighetsägaren men inte fått gehör. Om bristerna kan innebära en risk för hälsan eller miljön kan det innebära att vi driver klagomålet vidare i ett ärende mot dig som fastighetsägare.

Vi genomför även planerad tillsyn i Växjö kommun, vilket innebär att vi kontaktar dig för tillsyn av verksamheten/fastigheten. Vi arbetar i regel temabaserat men egenkontrollen inom miljöbalkens område är alltid central för vår tillsyn. När vi gör uppsökande tillsyn vill vi ta reda på hur egenkontrollen fungerar i praktiken och detta gör vi genom att besöka hyresgäster i sina bostäder samt genom att begära in uppgifter.

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för tillsyn och handläggning. Det inkluderar både planerad tillsyn och klagomålsärenden som är befogade och som vi behöver driva mot dig som fastighetsägare.

Senast uppdaterad: 2 april 2024