Störning i boendemiljön

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Fastighetsägaren är ansvarig för att bostaden är sund att bo i och du som hyresgäst är ansvarig för att boendet sköts om och inte skadas.

I andra hand kan Växjö kommun göra en bedömning av störningen. Vissa störningar kan bli så stora att de kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa och då kan vi ställa krav på åtgärder.

Vid störning i bostaden - felanmälan och klagomål

Om du inte mår bra, eller tycker att någonting är fel där du bor, så ska du alltid felanmäla det till din hyresvärd då det kan vara orsaker som de är ansvariga för. Om de i sin tur inte gör något eller du inte är nöjd med vad som är gjort kan du vända dig till Växjö kommun.

Om vi ser att det är en olägenhet så kan vi ställa tvingande krav på fastighetsägaren eller den som är ansvarig för om det är störningar utifrån bostaden. Vi gör en bedömning om det är en olägenhet för människors hälsa utifrån miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

För bostadsrätter gällande liknande regler. Eftersom att du inte äger din bostadsrätt och inte har ett heltäckande ansvar för bostaden gäller motsvarande som för hyresbostäder. Bor du i villa som du själv äger ligger det på ditt eget ansvar att kartlägga och åtgärda eventuella problem med inomhusmiljön.

Anmälan om klagomål på störningar i boendemiljön (hälsoskydd)

Växjö kommun kan utreda och ställa krav på verksamheter som bullrar på ett sätt som kan vara skadligt.

Buller

Missfärgningar eller bubblor i tapeter eller golv, synlig påväxt eller avvikande lukt i bostaden kan vara tecken på fukt- eller mögelskador. Sådana kan påverka hälsan och ska därför förebyggas och åtgärdas.

Om du inte får hjälp av din fastighetsägare vid misstänkta problem kan du vända dig till oss på miljö och hälsa så bedömer vi om åtgärder kan krävas. Grundregeln är att fukt- och mögelskador i bostaden ska man sanera och ta bort skadat material.

En bostad ska vara tillräckligt uppvärmd och ha tillräcklig ventilation. Lufttemperaturen ska normalt ligga mellan 20-23°C. Vi har alla olika uppfattningar om vad som är en skön och behaglig temperatur där vi
bor. Om det är alltför kallt eller alltför varmt kan även vår hälsa påverkas. Därför finns det riktvärden för vilken temperatur en bostad ska hålla.

Fastighetsägaren ska se till att hålla bostaden tillräckligt uppvärmd, men även skydda mot solinstrålning och se till att överskottsvärmen ventileras ut. Om din bostad är för varm eller för kall ska du felanmäla det till fastighetsägaren.

En bra ventilation är mycket viktig för vår hälsa. Om ventilationen inte fungerar kan vi bland annat bli trötta och få svårt att koncentrera oss och löper större risk för allergier och andningsbesvär.
Det kan också bli skador på huset, och risk för mögel, om fukt stannar i byggnaden. Se därför till att hålla ventiler och fläktar rena så att inte damm eller fett hindrar den använda luften från att komma ut. I mer moderna hus är tilluften ofta uppvärmd och kommer in via takventiler.

Det är i regel du själv som behöver se till att ventilerna är öppna så att luft kan komma in, och att de är rena. Hyresvärden ansvarar oftast för att rengöra dem på utsidan av byggnaden.

Tecken på dålig ventilation

 • Det luktar instängt och/eller luften uppfattas som torr.
  Fukt skapas på insidan av fönster, framför allt på vintern.
 • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter dusch.
 • Dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrum eller kök.
 • Stekos i köket försvinner långsamt.
 • Frånluftsventilen suger inte tag i en pappersbit som du håller upp mot den.

Fastighetsägaren har ansvaret för att det finns tillräckligt mycket ventilation, att tillräckligt mycket använd luft byts mot ny, frisk luft utifrån tillräckligt snabbt. Det finns ett krav att ventilationen ska kontrolleras med jämna mellanrum. De ska också ge dig information om de delar du ska sköta om.

Lukt i bostaden kan uppstå från till exempel material, grannars aktiviteter eller utsläpp utomhus. Alla störs inte lika mycket av lukter. Ventilationen i ett hus ska vara anpassat så att lukter som matos och rökning inomhus inte kommer in från grannen till dig. Vad det är för slags lukt och hur ofta det luktar avgör om den betraktas som en olägenhet. En avvikande lukt i en bostad kan också vara ett tecken på någon form av fuktskada.

Om du upplever besvär med rökning på balkonger eller uteplatser bör du i första hand försöka ta kontakt med de som röker eller med din fastighetsägare. Sådana störningar bedöms sällan som olägenheter som kan åtgärdas med hjälp av lagstiftningen.

Hundar

Hundar som skäller eller förorenar kan vara en störning eller en olägenhet. För att skällandet eller föroreningen ska vara en olägenhet för människors hälsa eller miljön kan störningen eller olägenheten inte kan vara tillfällig eller liten. Under dagtid får du acceptera att du hör grannens aktiviteter, vare sig det gäller gräsklippning, lekande barn, musikspelning eller skällande hundar. Men om du tycker att skällandet, eller kanske en annan olägenhet, blir oacceptabelt störande, eller om du får din nattsömn störd, så bör du prat med djurägaren. Det bästa är om ni tillsammans kan försöka komma överens om en lösning. Djurägaren kan vara omedveten om problemet och bör få en chans att rätta till det. Fungerar inte det kan du kontakta kommunen.

Det finns platser där hundar inte är tillåtna eller där de ska vara kopplade. Djurägaren är även skyldig att plock upp efter sin hund.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun. , 22 MB.

Katter

Katter är uppskattade sällskapsdjur som ger många människor stor glädje. Det är det naturligt för katten att röra sig fritt utomhus, även på andra fastigheter än ägarens. Därför får man acceptera kattbesök på sin tomt.

Miljö-och hälsoskyddskontoret får ibland in klagomål på katter som förorenar i rabatter, sandlådor och utemöbler eller hoppar upp i barnvagnar med mera. Vi har små möjligheter att påverka situationen med hjälp av lagstiftning (miljöbalken). De domar som finns avseende lösspringande katter visar att de problem som de orsakar omgivningen inte bedöms påverka människors hälsa och miljö på ett betydande sätt.

För att ha god grannsämja i bostadsområden har Växjö kommun tagit fram ett informationsbrev , 131 kB, öppnas i nytt fönster. som riktar sig till dig som är kattägare samt till dig som upplever att du blir störd av lösspringande katter.

Fåglar

Många fågelarter trivs mycket bra i människans närhet och i de allra flesta fall trivs vi också med att ha fåglar runt omkring oss. I vissa fall kan dock fåglarnas beteende upplevas som störande. Det är dock sällan en olägenhet enligt miljöbalken. Exempel på sånt som inte räknas som en olägenhet är störande fågelläten, spillning eller att fåglar stjäl mat vid uteserveringar.

Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mellan mars och juli. Det är vanligt att fåglar häckar på hustak. Det kan leda till problem med nedsmutsning och att fåglar markerar sina revir och går till attack mot människor. Problemet är oftast kortvarigt, så fort ungarna är flygfärdiga flyttar fåglarna vidare till andra platser.

Det är i första hand fastighetsägarens ansvar att minska risken för störande fåglar på fastigheten. Med hjälp av förebyggande åtgärder kan man försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten. Man kan till exempel:

 • Ta bort gamla bon och bomaterial i god tid innan häckningssäsongen börjar.
 • Sätta upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak.
  Se till att sopkärl och papperskorgar är stängda så att fåglarna inte kan komma åt innehållet.
 • Sätta upp nät över skorstenar och andra vanliga boplatser innan häckningssäsongen börjat.
 • Sätta upp nät, piggar, plåtar, vajrar eller andra lösningar vid tak och skorstenar.
 • Sätta upp roterande och störande skyltar (vindpåverkan med störande reflexer, färger och ljud).
 • Som hyresgäst kan man hjälpa till genom att minimera fåglarnas tillgång på föda genom att inte mata dem.

Under häckningssäsongen är fåglarna fredade i hela landet enligt jaktlagen. Under denna tid är det inte tillåtet att göra någon av de åtgärder som föreslås ovan eftersom de kan störa häckningen.

Om du har frågor eller klagomål på störande fåglar hänvisar vi dig i första hand till den som äger fastigheten. Om störningen sker på kommunägd mark är det kommunen som är ansvarig.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvaret för att följa upp att djurhållning inte stör miljön eller människors hälsa. Denna tillsyn sker utifrån miljöbalkens regler. Enligt miljöbalken 9 kap. 3 § avses med olägenhet för människors hälsa störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Djur som behandlas illa

När det gäller djurens välfärd är det länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn och eventuella ingripanden enligt djurskyddslagen.

Lösspringande djur

Lösspringande djur, djur som orsakar skada på egendom eller aggressiva djur (till exempel hundar eller älgar) är en fråga för polisen. Polisen ansvarar för tillsyn enligt de allmänna kommunala ordningsföreskrifterna för Växjö kommun samt lagen om tillsyn över hund och katt.

Skadedjur är sådana djur som till exempel äter av våra matvaror, exempelvis mjölbaggar, fläskänger och kackerlackor. Skadedjur kan även förstöra textilier angripa oss människor. Det kan också vara gnagare som möss och råttor, eller djur som inte är skadliga men kan upplevas obehagliga, och ibland vara tecken på fuktskador i byggnaden. Skadedjur ska inte finnas i våra bostäder och om du upptäcker sådana är du skyldig att så snabbt som möjligt meddela det till hyresvärden.

Fastighetsägaren är skyldig att sanera bort djuren och oftast anlitar fastighetsägaren en saneringsfirma. Ibland vill fastighetsägaren att du ska kontakta saneringsfirman själv. Det är mycket viktigt att du följer saneringsfirmans instruktioner för att djuren ska tas bort och inte spridas till dina grannar.

Du ska alltid kunna få information om vad saneringsfirman gör, varför och när de är klara. Om djuren kommer tillbaka måste du meddela fastighetsägaren eller saneringsfirman på nytt.

Skadedjur (informationsblad) , 655 kB, öppnas i nytt fönster.

Felaktig eldning, för uppvärmning eller i trädgården, kan orsaka störande rök. Dålig förbränning orsakar också skadliga ämnen som har negativ effekt på både klimatet och människors hälsa. Om du störs av eldning i din närhet bör du i första hand kontakta den som eldar. I andra hand kan du vända dig till oss på kommunen. I vissa fall kan miljö- och byggavdelningen besluta om förbud eller begränsning.

För uppvärmning är pellets lättare att elda med än ved och det ger oftast lägre utsläpp av luftföroreningar. Även torr ved, god lufttillförsel och ackumulatortankar ökar förutsättningarna för effektiv förbränning och minskad risk för störning.

Eldning av trädgårdsavfall

Det är inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område i Växjö kommun. Ditt trädgårdsavfall ska istället komposteras på tomten eller återvinnas.

Utanför detaljplanerat område råder inte totalt förbud mot att elda, men även här bör man i första hand kompostera sitt trädgårdsavfall eller lämna det för återvinning.

Du kan kompostera ditt trädgårdsavfall på din egen tomt, eller så kan du lämna det till en återvinningscentral. Här hittar du återvinningscentraler i Växjö kommun. Länk till annan webbplats.

Du som bor i villa kan även beställa ett särskilt abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall hemma vid tomten. Boka hämtning av trädgårdsavfall hos SSAM Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 22 april 2024