Jag vill ansöka om tillstånd eller anmäla

Att anlägga avlopp innebär ett samspel mellan dig som fastighetsägare, oss på kommunen samt eventuell entreprenör

Växjö kommun bedömer vilka reningskrav som din anläggning måste uppfylla. Men det är du som väljer teknik. För att åtgärda eller anlägga ett nytt avlopp måste du först ha ett skriftligt tillstånd.

Att tänka på

Det är mycket att tänka på när du ska anlägga eller ändra din avloppsanläggning. Några saker som är viktiga att komma ihåg när du söker tillstånd eller anmäler:

  • Se till att allt finns med innan du lämnar in ansökan eller anmälan. Om din ansökan är komplett när den kommer in till oss, går det snabbare för dig att få beslut om tillstånd.
  • Provgrop och markundersökningar kan du göra själv eller låta en entreprenör göra.
  • Situationsplanen kan ritas för hand eller på datorn. Det viktiga är att den är tydlig, detaljerad och enkel att tyda.

Så går det till när du ansöker om tillstånd eller anmäler en ändring

När du skickar in din ansökan eller anmälan bedömer en handläggare om det du tänker göra uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i miljöbalken.

Ansökan krävs för

Ny avloppsanläggning för WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten)

Ändring av avloppsanläggning för WC och BDT, om du ändrar platsen eller reningsteknik (t ex stenkista till infiltration)

Anslutning av WC till befintlig avloppsanläggning


Anmälan krävs för:

Ny avloppsanläggning för endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten)

Ändring av avloppsanläggning för WC och BDT (övriga fall)

Skaffa dig kunskap och välj en kunnig entreprenör. På Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats. finns bra information och tips. För att få bygga en avloppsanläggning måste man vara sakkunnig. Ett sätt att bli det är att gå en diplomutbildning. Observera att en skriftlig fullmakt ska bifogas ansökan/anmälan om en entreprenör ska agera ombud och sköta handläggningen för den som söker. Det är fortfarande sökanden som tillståndet eller föreläggandet om försiktighetsmått adresseras till och som är ansvarig för det enskilda avloppet

För att kunna bedöma möjlig placering och dimensionera anläggningen rätt måste marken undersökas. Vid en markbaserad rening ska en provgrop grävas och en markanalys göras. Detta görs antingen av dig själv eller av entreprenören. Du kan också behöva kontakta andra myndigheter gällande till exempel fornminnen och elledningar.


Provgrop inom strandskydd

Om provgropen grävs inom strandskyddat område krävs det oftast ingen strandskyddsdispens. Men i undantagsfall kan det krävas om provgropen grävs inom ett område för känslig natur.

Här finns ett par exempel på vad som kan bedömas som känslig natur:

  • Inom eller i anslutning till skyddad natur, exempelvis naturreservat, Natura 2000-område eller biotopskyddsområde.
  • Inom eller i anslutning till ett område som sedan länge består av orörd natur.
  • Inom eller i anslutning till betes- eller hagmark där ofta rik flora finns som är känslig för större störning och näringstillförsel.

Om du är osäker, ta gärna kontakt med kommunen innan du börjar gräva.

Provgrop inom fornlämning

Om provgropen grävs inom fornlämning kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen.

Om du är osäker, ta gärna kontakt med Länsstyrelsen, telefon. 0102237000, innan du börjar gräva.

Provgrop inom naturreservat/Natura 2000

Om provgropen grävs inom naturreservat/Natura 2000 kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen.

Om du är osäker, ta gärna kontakt med kommunen eller Länsstyrelsen, telefon. 0102237000, innan du börjar gräva

Bestäm vilken anläggning du vill göra och fyll i en ansökan eller anmälan. Om information saknas eller om vi behöver någon komplettering kontaktar vi dig.
LÄNKA till e-tjänsterna + blanketterna, ansökan/anmälan.

Enskild avloppsanläggning, ansökan eller anmälan

Enskild avloppsanläggning, ansökan eller anmälan, blankett

Anmälan om påkoppling

Kommunen undersöker de miljömässiga förutsättningarna för avloppet. Exempelvis vilken skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd som ska gälla och om reningstekniken som du valt uppfyller den.

Om dina grannar har intressen som berörs ger vi dem möjlighet att lämna synpunkter. Vid behov remitteras din ansökan eller anmälan även till andra myndigheter.

Om något saknas i din ansökan eller anmälan kommer vi be dig att komplettera.
I samband med prövningen kontaktar vi dig och eventuell entreprenör för att boka tid för ett besök på plats.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen strävar efter att ta ett beslut i ditt ärende inom 8 veckor från det att ansökan eller anmälan är komplett.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar sedan ett beslut. Om det finns andra som berörs får de en kopia på beslutet. Du och andra berörda har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor.

Anläggandet av avloppet får påbörjas först när beslut är taget, du har fått ditt skriftliga tillstånd och överklagningstiden har gått ut.

Du måste påbörja anläggandet inom två år från beslutsdatum och avsluta det inom fem år. Om du har ett förbud att släppa ut avlopp måste den nya anläggningen vara klar och i drift senast den dag som förbudet börjar gälla.

Som fastighetsägare ansvarar du för att entreprenören fyller i en entreprenörsrapport när avloppet är klart. Entreprenörsrapporten är ett dokument där din avloppsanläggning beskrivs i detalj och där tillhörande bilder från anläggandet ska bifogas.
Infoblad om foton i erap. , 897 kB, öppnas i nytt fönster.

Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

När avloppsanläggningen är gjord ansvarar du som fastighetsägare för att reningen fungerar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ställa krav på att du utför undersökningar eller vidtar åtgärder om det behövs.
Skötsel av din avloppsanläggning , 208 kB, öppnas i nytt fönster.
Skötsel minireningsverk , 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Enskild avloppsanläggning, ansökan eller anmälan

Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

Enskild avloppsanläggning, ansökan eller anmälan, blankett

Anmälan om påkoppling

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022