Avgifter för tillstånd, föreläggande, ändringstillstånd och förbud

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tar ut en handläggningsavgift enligt gällande taxa.

Har du ett utsläppsförbud som inte debiterats tidigare läggs en timmes handläggning till för detta i avgiften.

Taxan indexuppräknas årligen.

Taxa för vatten och avlopp

Senast uppdaterad: 9 december 2022