Lån

Vissa åtgärder som en god man/förvaltare vill genomföra för sin huvudmans räkning, kräver överförmyndarnämndens samtycke.

Att uppta lån för huvudmannens räkning (dvs. att skuldsätta huvudmannen) är en sådan åtgärd. Detsamma gäller om ställföreträdaren önskar inteckna och/eller pantsätta huvudmannens fasta egendom (fastighet) eller tomträtt.

Överförmyndarens samtyckesprövning är i dessa fall en extra kontrollåtgärd för att säkerställa att huvudmannens intressen tillgodoses.

Här finner du mer information avseende följande tre situationer:

  • huvudmannen ska låna pengar - upptagande av lån
  • huvudmannen äger, helt eller delvis, en fastighet som ska intecknas för att kunna användas som säkerhet för lånet - inteckning
  • huvudmannen ska pantsätta sin fastighet som säkerhet för ett lån - pantsättning

Upptagande av lån

Om ställföreträdaren vill skuldsätta huvudmannen måste överförmyndarnämnden först ta ställning till om samtycke till skuldsättning ska lämnas. Alla rättshandlingar som medför att den omyndige/huvudmannen får en skuld omfattas av detta krav på överförmyndarnämndens samtycke.

Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av ställföreträdaren.

I ansökan ska ställföreträdaren lämna en redogörelse (en bakgrund) för varför lånet ska tas, vilket belopp det handlar om samt vad de lånade pengarna ska användas till. Till ansökan ska själva lånehandlingen (reversen, skuldebrevet) bifogas i original. Av lånehandlingen ska framgå vilka återbetalningsvillkor som gäller. Om huvudmannen har en fastighet som ska användas som säkerhet för lånet, måste ställföreträdaren också beakta informationen nedan om inteckning och pantsättning.

Yttrande från huvudmannen

Gäller ansökan en vuxen huvudman som har god man eller förvaltare, ska huvudmannen yttra sig. Om huvudmannen inte kan yttra sig (till exempel på grund av att huvudmannen har ett visst funktionshinder eller är dement), ska ett läkarintyg eller någon annan medicinsk utredning bifogas som visar att något yttrande inte kan fås.

Yttrande från anhöriga

Huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar ska få tillfälle att yttra sig. Med närmaste släktingar menas huvudmannens barn eller föräldrar. Om huvudmannen inte har några föräldrar eller barn, ska i stället huvudmannens syskon få möjlighet att yttra sig. Yttrandena ska bifogas till ansökan.

Överförmyndarnämndens prövning

När alla handlingar har inkommit till överförmyndarnämnden prövas ansökan. Samtycke får lämnas endast om åtgärden behövs för att trygga den enskildes övriga egendom eller kan anses nödvändig för hans eller hennes utbildning eller uppehälle eller om det annars finns särskilda skäl för åtgärden. Överförmyndarnämndens prövning resulterar i ett beslut av vilket framgår om ansökan har bifallits eller avslagits. Ett avslagsbeslut går att överklaga till tingsrätten.

Inteckning

Med inteckning menas en anteckning som har gjorts i fastighetsregistret med innebörd att en viss fastighet får användas som säkerhet för en skuld. Inteckningen är den första åtgärden man måste vidta när man vill använda sin fastighet som säkerhet för ett lån. Om ansökan beviljas utfärdas ett (elektroniskt) pantbrev. Den andra åtgärden – som alltså sker när inteckningen är klar och ett pantbrev utfärdat – är själva pantsättningen av fastigheten. Pantsättningen är verkställd när fordringsägaren, dvs. den som lånat ut pengar, har blivit antecknad som innehavare av pantbrevet.

Inteckning och pantsättning är alltså två åtgärder som har ett nära samband. Båda åtgärderna är samtyckespliktiga, dvs. det krävs att överförmyndarnämnden samtycker till båda åtgärderna.

Ansökan om inteckning görs till inskrivningsmyndigheten och kan göras innan överförmyndarnämnden tagit ställning till om samtycke ska lämnas eller inte. En god idé är att uppmärksamma inskrivningsmyndigheten på att ansökan kommer kompletteras efter att överförmyndarnämnden tagit ställning till om samtycke ska lämnas till inteckningen.

Ansökan

Ansökan ska vara undertecknad av ställföreträdaren. I ansökan ska ställföreträdaren ange de skäl som finns för inteckningen och det belopp inteckningen ska omfatta.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Ansökan om inteckning till inskrivningsmyndigheten, se Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.
  • Taxeringsbevis
  • Om huvudmannen inte äger hela den aktuella fastigheten, ska det anges vilken andel (till exempel 50 procent) som huvudmannen äger. Om den aktuella fastigheten ingår i ett dödsbo i vilket huvudmannen är delägare, ska en vidimerad (bestyrkt) kopia av bouppteckningen bifogas till ansökan.

Yttrande från huvudmannen

Gäller ansökan en vuxen huvudman som har god man eller förvaltare, ska huvudmannen yttra sig.

Om den omyndige/huvudmannen inte kan yttra sig, till exempel på grund av att den omyndige/huvudmannen har ett förståndshandikapp eller är dement, ska ett läkarintyg eller annan medicinsk utredning bifogas som visar att något yttrande inte kan fås.

Yttrande från anhöriga till huvudmannen (gäller endast vuxna huvudmän)

Huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar ska få tillfälle att yttra sig. Med närmaste släktingar menas huvudmannens barn eller föräldrar. Om huvudmannen inte har några föräldrar eller barn, ska i stället huvudmannens syskon få yttra sig. Yttrandena ska bifogas till ansökan.

Överförmyndarnämndens prövning

När alla handlingar kommit in till överförmyndarnämnden prövas ansökan. Samtycke får lämnas endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt den enskildes behov och samlade tillgångar. Överförmyndarnämnden ska alltså vara försiktig med att bifalla ansökan. Överförmyndarnämndens prövning resulterar i ett beslut av vilket framgår om ansökan har bifallits eller avslagits. Ett avslagsbeslut går att överklaga till tingsrätten.

Pantsättning

Inteckning är det första steget om man vill använda sin fastighet som säkerhet för ett lån. Det andra och sista steget är själva pantsättningen. Pantsättningen är verkställd och klar när fordringsägaren (dvs. den som lånat ut pengar) blivit registrerad som pantbrevsinnehavare.

Ansökan

På samma sätt som gäller för ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till lån och inteckning, ska ansökan om samtycke för pantsättningen ske skriftligt och vara undertecknad av ställföreträdaren. Observera att ansökan om skuldsättning, inteckning och pantsättning kan göras i en och samma handling!

Yttrande från huvudmannen

Samma regler gäller som för inteckning.

Yttrande från anhöriga

Samma regler gäller som för inteckning.

Överförmyndarnämndens prövning

När alla handlingar kommit in till överförmyndarnämnden prövas ansökan. Samtycke får lämnas endast om åtgärden behövs för att trygga den enskildes övriga egendom eller kan anses nödvändig för hans eller hennes utbildning eller uppehälle eller om det annars finns särskilda skäl för åtgärden. Överförmyndarnämnden ska alltså vara försiktig med att bifalla ansökan. Överförmyndarnämndens prövning resulterar i ett beslut av vilket ska framgå om ansökan har bifallits eller avslagits. Ett avslagsbeslut går att överklaga till tingsrätten.

Senast uppdaterad: 26 juli 2022