Del av Bergkvara 6:1 (bostäder)

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Bergkvara 6:1 i Räppe, Växjö. Förslaget var ute på samråd till och med den 10 december 2018.

Planprocess. Processen fram till program och samråd

Projektet är vilande i väntan på den nya översiktsplanen.

Sammanfattning

Det finns en efterfrågan på bostäder i Växjö. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningar för byggnation av bostäder i anslutning till befintlig villabebyggelse i Räppe, i ett område som inte är detaljplanelagt idag.

Den aktuella marken för byggnation ingår i riksintresset för kulturmiljö Bergkvara (planområdet omfattar cirka 1 procent av riksintressets yta). Planförslaget har utformats med hänsyn till strandskyddet (som också utgör industrizon i riksintresset) samt övriga delar av riksintresset, som den gamla landsvägens sträckning mot Växjö och stenbron vid Örsled. Bergkvara gods, kvarnen, spåren av vattenkraftsutnyttjande vid Mörrumsån och Räppegölen med mera ligger utanför planområdet.

Senast uppdaterad: 2 juni 2023