Åby skola (Åbyfors 2:145, del av Åbyfors 7:14)

Växjö kommun har tagit fram ett föreslag till ny detaljplan för Åby skola (Åbyfors 2:145, del av Åbyfors 7:14). Förslaget har varit ute på samråd den 25 oktober till den 29 november 2023. Nu arbetar vi om förslaget innan det skickas ut på granskning.

Planprocess. Processen fram till program och samråd

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ombyggnation av skolan samt en utökning av skol- och förskolegård. Syftet är även att säkerställa grönområdets rekreativa värden och skapa plats för en ny allmän lekplats i anslutning till skolan.

Förslaget innebär också att en del av gällande detaljplan (0780-P77/14) nordväst om skolan upphävs, för att göra det möjligt att flytta infartsvägen till ett fritidshus lokaliserat väster om planområdet.

Planområdet ligger i Åby, norr om Växjö tätort.

Ta del av förslaget

Frågor

Om du har frågor om planförslaget är du välkommen att kontakta planarkitekt Moa Rosvall antingen via e-post info@vaxjo.se eller telefon 0470-410 00.

Har du frågor om skolans ombyggnation är du välkommen att kontakta projektledare Martina Ivarsson via e-post martina.ivarsson@vofab.se eller telefon 0470-52 80 00.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024