Hackan 23, Hov

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Hackan 23 på Hov i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2015-03-02.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på södra delen av fastigheten Hackan 23. Planens syfte är att skapa en byggrätt som är relativt flexibel samtidigt som träd kan bevaras och grönytor rustas upp. Inom planområdets västra del tillåts bostadshus i åtta våningar. I dess östra del tillåts endast garage, förråd och liknande komplementbyggnader. I planområdets mitt står idag ett antal större träd som enligt detaljplanens bestämmelser ska bevaras.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer