Hackan 23, Hov

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Hackan 23 på Hov i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2015-03-02.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder på södra delen av fastigheten. Planens syfte är att skapa en byggrätt som är relativt flexibel samtidigt som träd kan bevaras och grönytor rustas upp. Inom planområdets västra del tillåts bostadshus i åtta våningar. I dess östra del tillåts endast garage, förråd och liknande komplementbyggnader. I planområdets mitt står idag ett antal större träd som enligt detaljplanens bestämmelser ska bevaras.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 1 april 2022