Växjö 9:32 med flera, Återvinningscentralen

Vi har tagit fram en detaljplan för Växjö 9:32 med flera för återvinningscentralen i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2019-03-29.

Området planlades 2016 för att möjliggöra etableringen av en återbruksby i anslutning till (norr om) Norremarks återvinningscentral, där basverksamheten skulle bygga på att ta till vara, förädla och sälja produkter som samlas in från besökande till återvinningscentralen. Efter att planen vunnit laga kraft togs dock beslutet att återbruksbyn istället ska byggas i den befintliga återvinningscentralen och att en ny återvinningscentral ska byggas bredvid, på samma fastighet. Syftet att ändra detaljplanen är att möjliggöra denna byggnation, som inte ryms inom gällande detaljplan.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023