Skatan 12, Dalbo centrum

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Skatan 12, Dalbo centrum på Araby i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2016-11-24.

Detaljplanen gör det möjligt att förnya och utveckla Dalbo centrum bland annat genom att bygga fler bostäder och lokaler för kommersiell verksamhet. En ny torgplats längs med Mörners väg kan skapas med hjälp av bland annat nya hus som får byggas. Befintligt gång- och cykelstråk i nordsydlig riktning, som redan är vältrafikerat och viktigt att utveckla och säkerställa, blir en naturlig del av den nya torgplatsen. Syftet är också att se över Mörners väg och angöringar för bland annat biltrafiken till Dalbo Centrum.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023