Växjö 13:35, Södra länken

Vi har tagit fram en detaljplan för vägområdet Södra länken mellan Teleborgsvägen och Kättilstorp söder om Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2010-10-20.

Detaljplanen innefattar "Södra länkens" första etapp – sträckan mellan Teleborgsvägen och Kättilstorp. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ut hela vägsträckan mellan riksväg 23 och riksväg 27, vilket ska stärka det regionala vägnätet och underlätta för fjärrtrafiken genom Växjö. Att man börjat med den aktuella vägen som etapp 1 beror på utbyggnaden av bostadsområdet Vikaholm. Syftet är att möjliggöra en alternativ angöring till området och på så sätt minska antalet fordon på Allmogevägen.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023