Värendsvallen 7

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Värendsvallen 7 (Arenastaden) på Västra mark i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2019-12-13.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga gator, göra en park som allmän platsmark och reglera användning, placering och byggnadshöjd för bebyggelse inom kvartersmark i denna del av Arenastaden.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022