Växjö 12:11 (Campus)

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 12:11 på Teleborg (Campus) i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2015-09-22.

Detaljplanen gör det möjligt att skapa framförallt större byggrätter och bredare användning av marken för att kunna möta framtida behov och utvecklingsmöjligheter inom universitetsområdet. Den aktuella marken är redan planlagd för universitetsändamål men byggrättens storlek och markens användning motsvarar inte dagens behov.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023